Sökning: "reflexivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet reflexivitet.

 1. 1. “Ofta pratar jag med mina kollegor för att då kan jag få lite perspektiv” - En kvalitativ studie om lärares upplevelse och hantering av emotionella krav samt deras erfarenheter av välmående i yrket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Anne Christine Andreasson; [2020-10-06]
  Nyckelord :emotioner; känsloarbete; emotionshantering; lärare; kontaktyrken; reflexivitet; reflektion; välbefinnande;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to, from teacher’s perspective, discuss and increase theunderstanding of experiences that give them a feeling of wellbeing in their daily workwhen dealing with the emotional demands that are required in their profession. Thestudy analyzing their experiences and their ways to handle emotional demands fromtheory about emotions, rules and strategies as well as ability to emotionalreflexivity. LÄS MER

 2. 2. LEDNING, ORGANISERING OCH ÖVERLAPPNING En intervjustudie om att verka och påverkas som pedagogisk ledare i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ing-Marie Samuelsson; [2020-04-02]
  Nyckelord :pedagogiskt ledarskap; self-efficacy; collective efficacy; distribuerat ledarskap; samproducerat ledarskap; arbetsorganisation; utvecklingsorganisation; stödorganisation;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva och analysera rektors pedagogiska ledarskap utifrån de arbetsvillkor som styr den dagliga praktiken. Syftet är även att undersöka rektors möjligheter att påverka arbets- respektive utvecklingsorganisationen och att analysera relationen mellan arbetet på den egna förskolan och huvudmannanivåns styrning och stöd. LÄS MER

 3. 3. DISTANSERING FRÅN KRIMINALITET : En studie om unga vuxna mäns förhållningssätt inom utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Aran Shwani; Sami Makdesi Elias; [2020]
  Nyckelord :Social exkludering; särskilt utsatta områden; kriminalitet; unga vuxna män; reflexivitet; sociala interaktioner;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to understand how young adult men experience the environment and the growing conditions that exist in so-called particularly vulnerable areas. And on the basis of these, figure out how they relate to and distance themselves from crime as a way of life. LÄS MER

 4. 4. Feminism och femininitet i en kommodifierad realitet : En kvalitativ intervjustudie om hur representationer av feminism och femininitet påverkar kvinnlig identitet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Anna Lidén; Amanda Malmehed; [2020]
  Nyckelord :identity; commodification; feminism; consumption; neoliberalism; girl power; empowerment; sisterhood; identitet; kommodifiering; feminism; konsumtion; nyliberalism; girl power; empowerment; systerskap;

  Sammanfattning : Denna studie har genom en kvalitativ intervjustudie sökt förståelse för hur kommodifierad feminism, med uttryck såsom Girl Power, Empowerment och Systerskap, kan påverka kvinnors upplevelse av femininitet, feminism och självidentiteten. För att möta syftet formulerades följande frågeställningar; (1) Hur upplever informanterna att de påverkas av representationer av femininitet som de möter i sitt vardagsliv? (2) Hur upplever informanterna att de påverkas av feministiska budskap som de möter i sitt vardagsliv? (3) Hur ställer sig informanterna till att konsumera feminism? (4) Påverkas informanternas uppfattning av kommodifierad feminism utifrån hur de förhåller sig till feminism?   I analysen har teorier om identitet, reflexivitet, konsumtion, kommodifiering och feministisk tankegrund använts. LÄS MER

 5. 5. Att få underkänt : En aktörskapsanalys av ämneslärarstudenters reflexiva processer kring underkända examinationer

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Tilda Aronsson; [2020]
  Nyckelord :högre utbildning; aktörskap; reflexivitet; lärarutbildning; Mead; konkreta strukturer; den materiella vändningen;

  Sammanfattning : Higher education expands and Swedish universities are obliged to strive for widened recruitment (SCB u.å.; SFS 1998:1434). However, admission to university doesn´t mean a graduation is guaranteed and the teachers’ training programme for Swedish upper secondary education struggles especially with a large number of defections (UKÄ 2017). LÄS MER