Sökning: "reforestation"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet reforestation.

 1. 1. Potential Carbon Storage and Albedo Change due to Reforestation of Pasture in Scania.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Elin Backström; [2019]
  Nyckelord :Reforestation; Carbon storage; Albedo; Radiative forcing; Scania; Climate mitigation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Using reforestation for climate change mitigation is complex due to the multiple impacts forest has on climate. This study analyses the effectiveness in using reforestation on pasture in Scania (south Sweden) as a tool for climate mitigation. LÄS MER

 2. 2. Climatic effects of changes in radiative forcing due to clear-cutting in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Iris Muzic; [2019]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem Science; land-cover change; ICOS; albedo; carbon dioxide; radiative forcing; clear-cutting; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Land cover conversion affects climate by imposing changes in the surface properties and carbon dioxide fluxes. Forest management programs often disregard that modification in surface albedo influences the exchange of energy and climate sensitivity. LÄS MER

 3. 3. Exploring an emerging land use conflict: GIS based site selection for expanding forests in Denmark

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Marc Feinberg; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Geographic Information Systems; GIS; Ecosystem Services; Land Use Conflict; Carbon Sequestration; Forest; Agriculture;

  Sammanfattning : The predominant land use in Denmark is agriculture, which has had negative effects on the aquatic environment, bothmarine and freshwater, due to excess nutrient runoff and resulting eutrophication. The current condition does not fullfillthe European Water Framework Directive’s goal of ‘Good ecological condition’ in all aquatic environments. LÄS MER

 4. 4. Återväxtkontroll med drönare : utvärdering av möjligheter och problem

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Victor Kingstad; Mårten Tovedal; [2018]
  Nyckelord :återväxtinventering; drönare; inventering; gimbal; bildtolkning;

  Sammanfattning : Återväxtkontroller genomförs för att tillgodose de krav som lag och skogsägare ställer på återbeskogning. Kontrollerna som idag genomförs manuellt i fält bör gynnas av en automatisering och digitalisering för att minska kostnaderna. LÄS MER

 5. 5. Olika markberedningsmetoders effekt på granplantors (Picea abies) överlevnad och höjdtillväxt vid Siljansfors försökspark

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Anders Johansson; [2018]
  Nyckelord :Scarificaton methods; survival and heigt; Norway spruce seedlings; Picea abies; Markberedningsmetoder; granplantor; överlevnad; höjdtillväxt;

  Sammanfattning : Markberedning är vanligt förekommande när återbeskogning skall ske efter en avverkning. Vilken metod som väljs styrs av olika faktorer som t ex markfuktighet, humuslagrets tjocklek och mineraljordlagrets djup. I detta arbete studeras ett försök vid SLU: s försökspark i Siljansfors, ca 20 km SV om Mora. LÄS MER