Sökning: "reform"

Visar resultat 11 - 15 av 1546 uppsatser innehållade ordet reform.

 1. 11. Djur på schemat : en enkät till biologilärare i grundskolan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Andrea Swahn; [2020]
  Nyckelord :kursplan; biologi; utbildning; djurvälfärd; etologi; djurskydd;

  Sammanfattning : The usage of animals for different purposes in today’s society is widespread, and animal welfare has become a public concern. In order to secure good welfare for these animals it is of great importance to gain knowledge about ethology and animal protection legislation early in life. LÄS MER

 2. 12. Den andra scouten : Sammanslagningen av svensk flick- och pojkscouting

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Fredrik Mandelin; [2020]
  Nyckelord :scouting; guiding; coeducation; gender; Swedish youth movement; scouting; scout; pojkscout; flickscout; genus; ungdomsrörelse;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the gender effects of the introduction of coeducation in the Swedish scout and guide movement in the late 1960’s. Using Simone de Beauvoir’s concept of transcendence and immanence, the study initially focuses on the differences between and characteristics of the two social communities formed by the female-only Swedish Girl Scout Association (Sveriges Flickors Scoutförbund) and the male-only Scout Association of Sweden (Sveriges Scoutförbund). LÄS MER

 3. 13. Mellan bistånd och arbete : Simulering av förväntade förändringar i försörjningsstödstagares arbetskraftsdeltagande vid utökad jobbstimulans

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gabriel Juutinen; [2020]
  Nyckelord :labour force participation; labor force participation; fix cost of labour; fix cost of labor; extensive margin; incentives; participation elasticity; last-resort social assistance; income disregard; earnings disregard; simulation; labour supply; labor supply; Arbetskraftsdeltagande; fast kostnad av arbete; extensiva marginalen; incitament; deltagandeelasticitet; försörjningsstöd; jobbstimulans; undantagen inkomst; simulering; arbetsutbud;

  Sammanfattning : Denna uppsats har tagit fram grovskattningar på förväntade ökningar av arbetskraftsdeltagandet för en fiktiv population bestående av fyra typhushåll, som fungerar som proxy för gruppen försörjningsstödstagare, när jobbstimulansen i det ekonomiska biståndet i) tillämpas från första dagen med bistånd och ii) jobbstimulansen utökas till 25, 50 respektive 75 procent. Givet en rad antaganden erhålls förväntade ökningar av deltagandet på mellan 0 och 113 procent, beroende på löneantagande och deltagandeelasticitet och under vissa antaganden erhålls förväntat paretoeffektiva utfall. LÄS MER

 4. 14. Potency or publicity : The effect of the Swedish regional development program on municipal employment

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Carl Berry; [2020]
  Nyckelord :Regional development programs; Employment;

  Sammanfattning : This thesis explores the effect of economic support zones within the Swedish development programs on employment. This question is answered using a difference in differences design and a reform in 2014 that changed the zone status of 18 municipalities. LÄS MER

 5. 15. Jordbruksarrende

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Raattamaa; [2020]
  Nyckelord :Arrende; Jordbruksarrende; Rättsvetenskap;

  Sammanfattning : I arbetet har bestämmelserna om jordbruksarrende analyserats i syfte att fastställa jordbrukarens alternativ av arrende och när och varför arrendeformen används. Svar på de ställda frågorna har erhållits genom studier av doktrin, lagstiftning, lagkommentarer och praxis. LÄS MER