Sökning: "refugee protection"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden refugee protection.

 1. 1. Palestinska flyktingars särskilda flyktingsstatus - En studie av den moderna tolkningen av andra stycket i artikel 1 D i flyktingkonventionen ur ett EU-rättsligt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Edvin Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Folkrätt; EU-rätt; Migrationsrätt; Palestinska flyktingar; Flyktingkonventionen; UNRWA; Artikel 2 D; asylprocess; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt flyktingkonventionen har inte alla flyktingar rätt till flyktingstatus. Palestinska flyktingar, som åtnjuter skydd eller bistånd från UNRWA, hör till de som exkluderas från konventionens tillämpningsområde. LÄS MER

 2. 2. Of course, but maybe: the absolute prohibition of refoulement and threats to national security and public safety : Legal and practical effects of undesirable but unreturnable refugees

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Aftonfalk; [2022]
  Nyckelord :International law; refugee law; human rights law; non-refoulement; refugee protection; exclusion; torture or ill-treatment; national security and public safety;

  Sammanfattning : States are routinely confronted with conflicting duties of maintaining full respect for human rights, on the one hand, and protecting national security and public safety, on the other. This is not least noticeable when States’ sovereignty and the right to control who enters and leaves their territories clash with the obligation to afford protection to refugees fleeing persecution. LÄS MER

 3. 3. Sårbara främlingar och europeiska mödrar. En jämförande analys av nyhetsmediers visuella berättelse om flyktingar från Syrien och Ukraina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emilia Sahlin; [2022]
  Nyckelord :women refugees; Syria; Ukraine; representation; gender; political science; feminist media studies; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis explores the discursive constructions of women refugees from Syria and Ukraine in journalistic photographs published in three Swedish newspapers with a theoretical framework of representational practice theory, othering, gender and ethnicity. Through multimodal discourse analysis, the two groups’ symbolic positions are uncovered and compared. LÄS MER

 4. 4. Massflyktsdirektivet – Att aktivera eller inte? : EU:s agerande vid flyktingvågorna åren 2015 och 2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Alex Waernulf; [2022]
  Nyckelord :EU migration policy; Temporary Protection Directive; 2015 migration crisis; 2022 migration crisis;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to explain the reasoning behind the European unions activation of the mass protection directive in 2022, how well these motivations apply to the migration crisis in 2015, and whether the theories poststructuralism, Marxist critical theory, and postcolonialism believe the differences legitimize the decision not to activate the directive in 2015. The method used is a discourse analysis based on operationalisation of the activation of the directive and the main ideas of each theory. LÄS MER

 5. 5. Asylsökanden med funktionsnedsättning, en viss samhällsgrupp under flyktingkonventionen? - En intersektionell tolkning av CRPD och flyktingkonventionen beträffande förföljelsegrunden tillhörighet till viss samhällsgrupp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnesa Hasani; [2022]
  Nyckelord :Folkrätt; CRPD; Flyktingkonventionen; Asylsökanden; Funktionsrätt; Intersektionalitet; Samhällsgrupp; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker artikel 1(A)(2) i 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är beaktat att flyktingar och personer med funktionsnedsättning utgör utsatta grupper värdiga skydd av samhället. LÄS MER