Sökning: "regellek"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet regellek.

 1. 1. Lek med växter och naturmaterial

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Tuväng; [2014]
  Nyckelord :lek; naturmaterial; skola; lekredskap; Jean Piaget; skolgård; Lingua Montessoriförskola;

  Sammanfattning : Enligt Skolverket är förskolans uppgift att lägga en grund för ett livslångt lärande, miljön ska locka till lek och det ska finnas utmaningar. Utemiljön är bra för barnens lek och därmed utvecklade för att det är genom lek som barn utvecklas. Lingua Montessoriskola ligger i Lund och har flyttat till nya lokaler. LÄS MER

 2. 2. Vygotskij och Leontjev om lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Håkan Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :lek; lekpedagogik; Leontjev; Vygotskij; play; play pedagogy; Leontiev; Vygotsky;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om de sovjetiska psykologerna Vygotskij och Leontjevs teoretiska perspektiv på lek, så som Vygotkji presenterar sin teori i förläsningen Lekens roll i barnets psykiska utveckling 1933 (1981) och så som Leontjev presenterar sin teori i artikeln Lekens psykologiska grundvalar i förskoleåldern 1944 (1982). Den här uppsatsen bygger på en kvalitativ hermeneutisk textanalys av dessa två källor, och ställer sig frågan vad Vygotskijs och Leontjevs teorier betyder? Analysen anlägger dels ett hermeneutiskt historiskt perspektiv och dels ett nutids historiskt pedagogiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Vilka lekformer tar gestalt i två förskolor?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Ulrika Pettersson; [2011]
  Nyckelord :Lek; förskolan; pedagogers delaktighet;

  Sammanfattning : Det grundläggande syftet för uppsatsen har varit att redogöra för vilka lekformer barn väljer under den fria leken i förskolan. Vilka typer av lekformer används? Kan man se några mönster i valet av lekform? I vilka typer av lekformer är pedagogen aktiv? För att kunna svara på dessa frågor har jag använt mig av observationer av fri lek i förskolan som jag sedan har sammanställt och analyserat med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Fri lek i årskurs tre - Lek på rasterna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Inger Nilsson; Jessica Olsson; [2010]
  Nyckelord :Fri lek; Funktionslek; regellek; rollek; barn; rast; årskurs tre; lekredskap;

  Sammanfattning : Nilsson, Inger & Olsson, Jessica (2009 - 2010). Fri lek i årskurs tre, lek på rasterna. (Free play in grade three, play during breaks). Barndoms- och ungdomsvetenskap, Barn Unga Samhälle, Lärarutbildningen, Malmö högskola. LÄS MER

 5. 5. Lek och Läsning Pedagogers tankar kring lek i läsinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Carolina Johansson; [2007]
  Nyckelord :läsinlärning; lek;

  Sammanfattning : Abstract Carolina Johansson (2007) Pedagogers tankar kring lek i läsinlärning. (Playing and reading Teachers thoughts around playing in reading). Syftet med det här examensarbetet var att få kunskap om pedagogers tankar kring lekens betydelse för läsinlärning. LÄS MER