Sökning: "regelstyrd skola målstyrd skola"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden regelstyrd skola målstyrd skola.

 1. 1. Hur elevers sociala makt konstitueras i gymnasieskolans läroplaner - Från enhetsskola till entreprenörsskola

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Christian Norefalk; [2014]
  Nyckelord :demokrati; deontologi; entreprenöriellt lärande; gymnasieskolan; konsekvensteori; läroplan; målstyrning; social institution; social ontologi; social makt;

  Sammanfattning : I denna uppsats försöker jag visa hur gymnasieskolans läroplans maktutövning på eleven har förändrats från en i huvudsak deontisk och regelstyrd maktutövning till en betydligt djupare och mer sofistikerad målstyrd maktutövning. Detta leder till att läroplanen i högre utsträckning än tidigare försöker påverka ett visst utfall, vilket följaktligen förändrar regleringen av elevens sociala makt, d. LÄS MER

 2. 2. Återförstatligande av skolan : – Från decentralisering till centralisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :David Nygren; [2013]
  Nyckelord :skola; utbildningspolitik; decentraliseringen; återförstatligande; textanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats är ett examensarbete skrivet inom ramen för lärarprogrammet vid Uppsalauniversitet. Syftet med denna studie är att undersöka vilka inställningar riksdagspartierna hadetill hur skolan ska styras under två debatter, decentraliseringen av skolan kring 1990-talet ochfrågan om ett återförstatligande av skolan 2013. LÄS MER

 3. 3. Teknik - vad och varför? : Vad ska vi lära oss i teknik och varför ska vi göra det?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Eva Hammerin; [2013]
  Nyckelord :teknik; teknikundervisning; bedömning; betygskriterier; grundskola;

  Sammanfattning : Genom Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet som kom 1994, fick teknikämnet en egen kursplan och egna kunskapsmål. Det blev en målstyrd skola istället för en regelstyrd. Idag har vi en ny läroplan, Lgr 11, som ger en ny och anpassad styrning över skolan. LÄS MER

 4. 4. Målstyrningen av den svenska skolan : blev det någon skillnad?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anders Ullberg; [2005]
  Nyckelord :grundskolan; gymnasieskolan; målstyrning; Sociology; Sociologi; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : I mitten av 1990-talet ersattes den svenska skolans direktiv om hur undervisningen skulle gå till med en beskrivning av vilka resultat och mål som skulle uppnås. Syftet med denna uppsats var att öka förståelsen för hur några lärare upplevde hur skolarbetet hade påverkats av att den svenska barn- och ungdomsskolan övergått från att vara regelstyrd till att vara målstyrd. LÄS MER