Sökning: "regenerative ocean farming"

Hittade 1 uppsats innehållade orden regenerative ocean farming.

  1. 1. Vad är marina kolonilotter - och hur kan de kopplas till hållbar utveckling?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Amanda Angberg Björdén; Malin Hellström Krog; [2021-08-13]
    Nyckelord :Marina kolonilotter; havsodling; småskaligt vattenbruk; regenerativ havsodling; hållbar utveckling; blå tillväxt; kustzonplanering; marina resurser; socio-kulturella värden; blue community gardens; ocean farming; small scale aquaculture; regenerative ocean farming; sustainable development; blue growth; coastal planning; blue resources; socio-cultural values;

    Sammanfattning : Blue community gardens started out in Denmark ten years ago, as associations that cultivatemussels, oysters and algae. In Sweden the phenomenon is still relatively unknown. LÄS MER