Sökning: "regeringen arbete"

Visar resultat 16 - 20 av 369 uppsatser innehållade orden regeringen arbete.

 1. 16. Vårdpersonalens erfarenheter vid implementering och arbete med god och nära vård för de mest sjuka äldre individerna : en kvalitativ empirisk studie med fokusgrupper

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Erica Dåderman; Elin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Accessibility; Collaboration; Continuity; Person-centered care; Teamwork; Kontinuitet; Personcentrerad vård; Samverkan; Tillgänglighet; Teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien belyser utmaningarna med en växande andel äldre befolkning nationellt och de förändringar av vården som behövs för att täcka behoven med befintliga resurser. Regeringen har tillsatt en utredning för att redogöra för vilka förändringar som behöver göras inom hälso-och sjukvård för att klara förutsättningarna i framtiden, och bygga upp god och nära vård till befolkningen. LÄS MER

 2. 17. Gröna anbud

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Adam Carlberg; Sara Josefine Grahn; [2020]
  Nyckelord :anbud; bygg; koldioxidanalys; miljö; klimatkalkyl;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn står för cirka en femtedel av Sveriges inhemska utsläpp av koldioxidekvivalenter. För att förändra detta har regeringen planerat en lagstiftning, som innebär att byggherrar skall klimatdeklarera. Lagen träder i kraft 2022. Wästbygg är ett bygg- och projektutvecklingsbolag som verkar i denna sektor. LÄS MER

 3. 18. "Men lilla gumman, kan du verkligen det här?" : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av att arbeta i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sofia Lövmark Ek; Therese Holtlund; [2020]
  Nyckelord :arbetsklimat; genussystem; jämställdhet; machokultur;

  Sammanfattning : Byggbranschen har en historia av att vara en av de allra mest mansdominerade branscherna i Sverige. På mycket mansdominerade platser finns det ofta en kultur, machokultur, som leder till att de få kvinnor som finns i branschen väljer att lämna. LÄS MER

 4. 19. Globala mål på lokal nivå : agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling via leadermetoden

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oscar Kanzler; [2020]
  Nyckelord :governance; nätverk; identitet; Agenda 2030; globala målen; Leader Upplandsbygd; leadermetoden; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder antagit. Målen är globala till sin natur och syftar till att ge en övergripande riktning. Dessa mål måste därför brytas ned på nationell nivå för att kunna implementeras i en nationell handlingsplan. LÄS MER

 5. 20. Systematiskt arbetsmiljöarbete i mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Anton Olsson; Joel Castellanos Fontes; [2020]
  Nyckelord :Systematiskt arbetsmiljöarbete; mikroföretag; byggbransch; arbetsrelaterade olyckor; hälsa och säkerhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en av de farligaste branscherna i Sverige idag och genererar i snitt fler arbetsrelaterade dödsfall än någon annan bransch. Stora satsningar har gjorts i Sverige och övriga Europa för att öka säkerheten och minska dödsolyckorna i branschen. LÄS MER