Sökning: "reggio emilia c- uppsats"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden reggio emilia c- uppsats.

 1. 1. Det kompetenta barnet : En essä om olika sätt att uppfatta vad barns ”kompetens” är

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Morrissey Furehed Audrey; Nada Raouf; [2016]
  Nyckelord :competence; approach; understanding; reflection; influence; participation; Maria Montessori; Reggio Emilia; Child perspective and a child’s perspective.; kompetens; synsätt; förståelse; reflektion; inflytande; delaktighet; Maria Montessori; Reggio Emilia; Barnperspektiv barns perspektiv.;

  Sammanfattning : In this essay, we have investigated the concept of the “competent child”. Our dilemma is grounded in the fact that we adults have different opinions regarding what a “competent child” is. By this we, Audrey and Nada, mean that the term “competens” means different things depending on the context in which it occurs. LÄS MER

 2. 2. Leken, miljön och barnsynen inom reggio emilias förhållningssätt och montessoripedagogiken

  C-uppsats,

  Författare :Viktoria Hermansson; [2011]
  Nyckelord :Montessori; montessoripedagogik; reggio emilia; Ma;

  Sammanfattning : Sammanfattning:I denna uppsats har syftet varit att forska i hur montessoris pedagogik och reggio emiliasförhållningssätt har likheter och skillnader. Fokus har genom hela arbetet varit lek, barnsynoch hur pedagogers roll tar form i de bägge förhållningssätten. LÄS MER

 3. 3. Perspektiv på kunskap och lärande

  C-uppsats,

  Författare :Emilia Wien; Hanna Eurén; [2010]
  Nyckelord :Kunskap; lärande; läroplaner; Lpo 94; Reggio Emili;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att i en litteraturstudie fördjupa vår förståelse kring synen på lärandeoch kunskap inom de olika pedagogiska inriktningarna Reggio Emilia och Montessori samtrelatera detta till läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94. Genom uppsatsenville vi också utveckla våra kunskaper kring läroplanens förhållningssätt och grundläggandetankar kring synen på kunskap och lärande. LÄS MER

 4. 4. Barnsyn, kunskap, lärande och tematiskt arbetssätt. En jämförande analys av Lpo 94, Reggio Emilia-, Freinet- och Bifrostpedagogik.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Susanne Nyckel; Marie Burlin; [2009]
  Nyckelord :Barnsyn; kunskap; lärande; tematiskt arbetssätt; R;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågorVårt övergripande syfte med studien är dels att beskriva och analyser på vilket sätt Reggio Emilia,Freinetrörelsen samt Bifrost formulerar sig om barnsyn, kunskapssyn och lärande samt tematisktarbete dels om dessa förhållningssätt är förenliga med läroplanens syn på detsamma. Genom studienvill vi utveckla en vidgad förståelse för tematiskt arbete utifrån de tre valda pedagogiskaförhållningssätten Reggio Emilia, Freinetrörelsen och Bifrost. LÄS MER

 5. 5. Barns läs- och skrivutveckling i förskolan - En studie om hur den fysiska inomhusmiljön och pedagogernas användande av artefakter stimulerar barns läs- och skrivutveckling

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Aldenborg; Anna Lövgren; [2007]
  Nyckelord :Språkstimulerande fysisk inomhusmiljö; språkstimul;

  Sammanfattning : Syfte: Vårt syfte med denna uppsats har varit att undersöka barns tidiga läs- och skrivutveckling i förskolan. Vihar utgått från nedanstående frågeställningar:Hur stimulerar den fysiska inomhusmiljön i förskolan barns läs- och skrivutveckling?Hur använder pedagogerna i förskolan sig av artefakter för att stimulera barns läs- och skrivutveckling?Metod och material: I vår undersökning använde vi oss av kvalitativa metoder, två löpande observationersamt två intervjuer. LÄS MER