Sökning: "reggio emilia frågeställning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden reggio emilia frågeställning.

 1. 1. Hur dokumentation blir pedagogisk : En intervjustudie om pedagogisk dokumentation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Emelie Ekberg; Amanda Holm Petersson; [2016]
  Nyckelord :Pedagogical documentation; Reggio Emilia; Documentation; Preschool; Narrative; Pedagogisk dokumentation; Reggio Emilia; Dokumentation; Förskola; Narrativ;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att fördjupa förståelsen för hur dokumentation kan övergå till att bli pedagogisk i förskolan. Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod för att försöka besvara detta, och vi har därför genomfört semistrukturerade intervjuer med fem olika förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Barns utveckling och lärande : En studie om förskollärarens och förskolemiljöns betydelse för barns självständighet och tillit till sin egen förmåga i en Reggio Emilia inspirerad verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Nina Stjernqvist; Lina Wingård; [2016]
  Nyckelord :Självständighet; tillit till sin egen förmåga; pedagogisk miljö; förhållningssätt; profession; didaktik;

  Sammanfattning : A study of the influence preschool teachers and the preschool environment have for children's independence and confidence in their own ability in Reggio Emilia. Studien behandlar två förskollärares tankar gällande förhållningssätt, didaktik och förskolans miljö samt hur detta står i relation till barns möjlighet att utveckla tillit till sin egen förmåga och självständighet i en Reggio Emilia inspirerad förskola. LÄS MER

 3. 3. Pedagogisk dokumentation : Hur tolkas begreppet?

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anne-Mari Ahonen; [2011]
  Nyckelord :pedagogical documentation; child perspective; Reggio Emilia; reflection; curriculum; development.; Pedagogisk dokumentation; barnsyn; Reggio Emilia; reflektion; läroplanen; utveckling;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att ta reda på hur pedagoger och tjänstemän på utbildningsförvaltningen tolkar begreppet pedagogisk dokumentation. Min frågeställning var:Hur tolkar pedagogerna och ansvariga på utbildningsförvaltningen pedagogisk dokumentation?Vad är meningsfullt att dokumentera?Vad är det som gör att man kan arbeta med pedagogisk dokumentation?För att få svar på mina frågor så byggde jag min studie på teori från olika pedagoger och forskare inom pedagogik och sedan intervjuer och enkäter med pedagoger och tjänstemän på utbildningsförvaltningen. LÄS MER

 4. 4. Ett kaotiskt paradis i färg, en kvalitativ studie om atelieristan i Reggio Emilia inspirerade förskolor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Rolfö; [2011]
  Nyckelord :Reggio Emilia; atelierista; skapandeverksamhet och;

  Sammanfattning : Syftet med min undersökning är att se hur atelieristan i Reggio Emilia inspirerade förskolorjobbar i ateljén tillsammans med barnen och på vilket sätt barnen lär sig. Jag har gjort minundersökning på tre olika Reggio Emilia inspirerade förskolor, där en utbildad eller enatelierista under utbildning har arbetat. LÄS MER

 5. 5. Pedagogisk dokumentation : reflektionens betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Monica Hed; [2011]
  Nyckelord :pedagogical documentation; reflection; learning process; pedagogisk dokumentation; reflektion; läroprocess; problemlösning;

  Sammanfattning : The degree project aims to gain a deeper understanding of how pedagogues are working with pedagogical documentation, as well as the significance of reflection in the educational work with children.The survey was implemented on two Reggio Emilia-inspired preschools and is based on a qualitative study using semi-structured interviews with open questions, where six pedagogues shared how they view the pedagogical documentation. LÄS MER