Sökning: "regional stödorganisation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden regional stödorganisation.

  1. 1. Kris i besöksnäringen? : En turismvetenskaplig studie om Värmländska småföretagares agerande och stöd under COVID-19

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

    Författare :Paulina Kron; Felicia Hallberg; [2021]
    Nyckelord :Crisis management; collaboration; small business owners; lifestyle entrepreneurs; nature tourism; the “post-crisis”; flexible crisis management; changing tourism; regional support; public support; innovation during crisis; Krishantering; samverkan; småföretagare; livsstilsföretagare; naturturism; “efterkrisen”; flexibel krishantering; turism i förändring; regional stödorganisation; offentlig stödorgansiation; innovation i kris.;

    Sammanfattning : In this study, crisis management has been studied primarily from the perspective of small business owners and lifestyle entrepreneurs. Over time, a need was also discovered to interview and study the relationship of public support organizationswith small businesses in crisis contexts. LÄS MER