Sökning: "regionalanestesi"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet regionalanestesi.

 1. 1. Patienters erfarenheter av en operation i vaket tillstånd. : En litteraturstudie.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Eva Harlin; Helena Wigander; [2019]
  Nyckelord :operationssjukvård; regionalanestesi; patientupplevelse; omvårdnadsrelation;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING     Bakgrund: Alltfler patienter opereras i vaket tillstånd, vilket är kostnadseffektivt för samhället samt innebär mindre risker och snabbare återhämtning för patienten. Tidigare forskning visar att patienter tolererar vaken kirurgi väl, men det finns kunskapsluckor om hur detta upplevs. LÄS MER

 2. 2. Patienternas upplevelse av att vara vaken under operation : - en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Veronica Österman; Hillman Sofie; [2017]
  Nyckelord :Regionalanestesi; patientens upplevelse; intraoperativa fasen; operation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det blir allt vanligare att patienter opereras i vaket tillstånd med hjälp av regionalanestesi och detta har visat sig ge bättre återhämtning efter operationen. Det finns dock kunskapsluckor om hur dessa patienter upplever situationen i den intraoperativa fasen då till exempel miljön kan ge många olika sinnesintryck. LÄS MER

 3. 3. Vakna patienters upplevelser av den perioperativa fasen i samband med kärlkirurgi.- En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Tapia Sahlin; Lars Bodin; [2015]
  Nyckelord : kärlkirurgiska ingrepp ; patienttillfredställelse ; vaken ;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund: Generell anestesi är inte alltid nödvändigt vid kärlkirurgi (t.ex. operation för karotisstenos och kärlförträngningar i benen). Många kärlkirurgiska ingrepp kan utföras med patienten i vaket tillstånd, och lokal- eller regionalanestesi kan ge en tillfredsställande smärtlindring. LÄS MER

 4. 4. Att lyssna på musik under anestesi - patienters upplevelser

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Örjan Trängeberg; [2010-03-09]
  Nyckelord :omvårdnad; anestesi; musiklyssning; upplevelser;

  Sammanfattning : Introduktion: Många studier i ämnet musiklyssning under anestesi beskriver hur fysiologiska parametrar påverkas hos patienter som får lyssna på musik under en operation. Kvalitativa studier saknas som beskriver hur patienten upplever att få lyssna på musik under anestesi. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskors uppfattningar om sedering : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Pia Heder; Åsa Sparreskog Gaynor; [2010]
  Nyckelord :nurse anaesthesia; sedation; documentation; guidelines; course of action; anestesisjuksköterska; sedering; dokumentation; riktlinjer; tillvägagångssätt;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Anestesiologisk omvårdnad utförs av anestesisjuksköterskan perioperativt. Anestesisjuksköterskan ansvarar för att i samråd med patient och närstående identifiera perioperativa vårdbehov, upprätta en omvårdnadsplan, leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder. Vid all vård av patienter ska patientjournal föras. LÄS MER