Sökning: "regionalt"

Visar resultat 1 - 5 av 303 uppsatser innehållade ordet regionalt.

 1. 1. Samverkan inom tågsystemet : En kvalitativ studie av Getingmidjans delprojekt TORA

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Matilde Österholm; Felicia Heiligers; [2020]
  Nyckelord :Samverkan; Tågsystem; Tågoperatörer; Konkurrens; Resenärer; Trafikverket; Samordning; Samarbete; Tåg; Banarbete; Trafikinformation; Resenärshantering; Trafik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera effekterna av samverkan kring resenärshantering. Sveriges tågsystem står inför stora utmaningar till följd av eftersatt underhåll av järnvägen. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse av skärsläckare och dimspik för bekämpning av torvbränder : Penetrerings- och spridningsförmåga i 1 meter djupt torvlager

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Spjut; [2020]
  Nyckelord :cutting extinguishers; fog nails; peat; peat fires; smoldering fires; wild fires; penetration depth; Skärsläckare; dimspik; torv; torvbrand; glödbrand; penetreringsförmåga; vattenspridning; räddningstjänst; skogsbrand;

  Sammanfattning : Skogsbränder utgör ett stort problem både lokalt, regionalt och globalt. De förstör stora värden, frigör stora mängder kol ut i atmosfären och är mycket resurskrävande att bekämpa. Under markytan kan glödbränder fortsätta långt efter att flambranden ovan mark är släckt. LÄS MER

 3. 3. Design för biologisk mångfald – Hur kan man genom produktdesign gynna den grönfläckiga paddan?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Peder Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; artbevaring; grönfläckig padda; havtorn; controversy mappning;

  Sammanfattning : I detta arbete har det undersökts hur man kan arbeta med produktdesign föratt gynna den grönfläckiga paddan och den biologiska mångfalden.Projektet tog utgångspunkt i ett artbevarande projekt i Malmö där metodersom desktop research och intervjuer användes för att samla in informationkring hur man arbetar med artbevarande arbete idag samt vilka utmaningarsom fanns med att lyckas. LÄS MER

 4. 4. Integrationsstrategi för Kalmar län- ett regionalt program, en analys utifrån ensamkommande barns perspektiv samt utifrån måluppfyllelsemodellen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Faiza Mohamed; [2020]
  Nyckelord :unaccompanied refugee children; integration; security; education; Kalmar lan.;

  Sammanfattning : Today, the concept “unaccompanied refugee children” is common in Swedish media. The concept is both dramatic and sad. Alone - refugee - child. It is about children, who alone escape from perse- cution, war, poverty and starvation. LÄS MER

 5. 5. ”Jag tror inte att man lättvindigt lägger ner bibliotek någonstans” : Regionala perspektiv på samverkan, tillgänglighet och biblioteken som mötesplats i ett förändrat landskap

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Sara Vedin; [2020]
  Nyckelord :Biblioteksplanering; regionbibliotek; tillgänglighet; samverkan; mötesplats;

  Sammanfattning : In Sweden, the libraries are an establishment with high trust. The library constitutes a meeting place where many activities take place, not just reading-promoting activities. Despite this, a development is seen where libraries are closing. LÄS MER