Sökning: "regionindelningar"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet regionindelningar.

 1. 1. Södra Sjukvårdsregionen som samverkansorgan för fysisk planering i fyra regioner : En soft space utan rådighet styrd av governance

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Erik Hägerdal; [2020]
  Nyckelord :Södra sjukvårdsregionen SSR ; soft space; government; governance; rescaling; central place theory; regional studies; interregional cooperation; health care; comprehensive planning; Södra sjukvårdsregionen SSR ; soft space; governance; government; rescaling; centralortsteori; regionala studier; interregionala samarbeten; hälsovård; översiktsplan;

  Sammanfattning : The recurring debate on regional administration and what responsibilities it should have has in a Swedish context been discussed in media and committees over the years. Little has been discussed around the possibilities of strengthening pre-existing interregional cooperation even though there is a scholarly thought of soft space as a definition to describe these types of cooperation and how they might evolve. LÄS MER

 2. 2. Regionala perspektiv i fysisk planering - En granskande studie om betydelsen av ett regionalt perspektiv i kommunal översiktsplanering - Fallet Skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Johanna Hellsten; [2014]
  Nyckelord :Fysisk planering; ÖP; RUP; Regional planering; Regional utveckling; Regionala perspektiv; Hållbar utveckling; Skåne; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är idag ett centralt begrepp och en vision inom alla tänkbara samhällsområden. Det utgör kärnan i svensk planeringslagstiftning. Såväl kommunalt översiktsplanearbete som regionalt utvecklingsarbete har tydliga perspektiv för en hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Regioner i Värmland : En studie av de värmländska kommunernas befokningsutveckling och näringslivsstruktur

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Leif Kåpe; [2005]
  Nyckelord :socken; folkmängd; släktträd; arbetsmarknadsregioner; folkmängdsutveckling; befolkning; sysselsättning; sysselsättningsutveckling; kommunreformer; kommunindelningar; kommunsammanslagningar; regionindelningar;

  Sammanfattning : Arbetet utgår från Värmland men med fokus på länets nu sexton kommuner. - En övergripande tanke, en arbetshypotes, har varit att Värmland inte givet är ett enhetligt och homogent Värmland. LÄS MER