Sökning: "regndjup"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet regndjup.

 1. 1. En utredning av Stockholms stads åtgärdsnivå för dagvatten : Modellering av omhändertagen vattenvolym och reningseffekt i en planerad växtbädd

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Caroline Eliasson; Lovisa Gidlöf; [2020]
  Nyckelord :stormwater; stormwater management; stormwater facility; raingarden; precipitation data; dimensioning; Stockholm municipality; Mike Urban; Mouse; StormTac; dagvatten; dagvattenhantering; dagvattenanläggning; växtbädd; nederbördsdata; dimensionering; Stockholms stad; åtgärdsnivå; Mike Urban; Mouse; StormTac;

  Sammanfattning : I Sverige förväntas klimatförändringar leda till ökad nederbörd med kraftiga skyfall samt längre regnvaraktighet, vilket resulterar i att en större mängd vatten behöver tas omhand. I urbana miljöer kan detta bli svårare eftersom mängden tillgängliga ytor minskar och andelen hårdgjorda ytor ökar vilket leder till en snabb dagvattenavrinning med större tillförsel av föroreningar till recipienten. LÄS MER

 2. 2. Dagvattenutredning för Rännilslunden, Östertälje : Utredning av flödesbelastning, föroreningsbelastning och framtagande av åtgärdsförslag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Md Abdur Razzak; [2020]
  Nyckelord :Dagvatten; Flödesbelastning; Föroreningsbelastning; Föroreningshalter; Rännilslunden; StormTac; Reningseffektivitet; Dagvattendamm; 20 millimeter nederbörd; VA-policy;

  Sammanfattning : I dialog med Telge Nät har det framkommit området Rännilslunden i Östertälje kunde fungera som en fallstudie för denna utredning eftersom det finns behov av att utveckla dagvattenhanteringen med fokus på förbättring av dagvattenkvalitet. Detta arbete har utförts med syftet att utreda föroreningsstatus och flödesbelastning för området och utarbeta ett ekonomiskt rimligt och hållbart åtgärdsförslag till förbättring av befintlig dagvattenkvalitet för att uppnå god kemisk och ekologisk status. LÄS MER

 3. 3. Föroreningar från gata till å : Utvärdering av beräkningsmetod för föroreningsbelastningfrån dagvatten genom en fallstudie i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Johan Karlsson; Hannes Öckerman; [2016]
  Nyckelord :Stormwater; SMED; model; StormTac; baseflow; flow-proportional sampling; flow measurement; nutrients; heavy metals; suspended solids; rainfall intensity; rainfall depth; uncertainty; Dagvatten; SMED; modell; StormTac; basflöde; flödesproportionell provtagning; flödesmätning; tungmetaller; näringsämnen; suspenderade ämnen; regnintensitet; regndjup; osäkerhet;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle med pågående urbanisering. Nyexploateringar och förtätningar istadsmiljöer bidrar till minskad infiltration och evapotranspiration samt ökad ytavrinning avregn- och smältvatten; så kallat dagvatten. LÄS MER