Sökning: "regndjup"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet regndjup.

  1. 1. Föroreningar från gata till å : Utvärdering av beräkningsmetod för föroreningsbelastningfrån dagvatten genom en fallstudie i Uppsala

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Johan Karlsson; Hannes Öckerman; [2016]
    Nyckelord :Stormwater; SMED; model; StormTac; baseflow; flow-proportional sampling; flow measurement; nutrients; heavy metals; suspended solids; rainfall intensity; rainfall depth; uncertainty; Dagvatten; SMED; modell; StormTac; basflöde; flödesproportionell provtagning; flödesmätning; tungmetaller; näringsämnen; suspenderade ämnen; regnintensitet; regndjup; osäkerhet;

    Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle med pågående urbanisering. Nyexploateringar och förtätningar istadsmiljöer bidrar till minskad infiltration och evapotranspiration samt ökad ytavrinning avregn- och smältvatten; så kallat dagvatten. LÄS MER