Sökning: "regnintensitet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet regnintensitet.

 1. 1. Avgränsningsmetodens betydelse för hydraulisk modellering av spill- och dagvattennät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :David Johansson; [2019]
  Nyckelord :delineation method; catchment; collection system; hydraulic modeling; stormwater; wastewater; avgränsningsmetod; avrinningsområde; avloppsnät; hydraulisk modellering; dagvatten; spillvatten;

  Sammanfattning : Metoden för att avgränsa modellområdet i delavrinningsområden med homogena hydrologiska parametrar inför hydrauliska ledningsnätssimuleringar kan vara tidsödande. Olika metoder och tillvägagångssätt finns att tillgå, men kunskapen om hur valet av avgränsningsmetod påverkar simuleringsresultaten är begränsad. LÄS MER

 2. 2. The influence of storm movement and temporal variability of rainfall on urban pluvial flooding : 1D-2D modelling with empirical hyetographs and CDS-rain

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Jimmy Olsson; [2019]
  Nyckelord :pluvial flooding; flood modelling; 1D-2D modelling; MIKE FLOOD; MIKE 21; MIKE URBAN; storm movement; temporal variability; hyetograph; design storm; Chicago Design Storm; CDS-rain; pluviala översvämningar; översvämningsmodellering; 1D-2D modellering; MIKE FLOOD; MIKE 21; MIKE URBAN; molnrörelse; hyetograf; typregn; Chicago Design Storm; CDS-regn;

  Sammanfattning : Pluvial floods are formed directly from surface runoff after extreme rain events. Urban areas are prone to suffer from these floods due to large portions of hardened surfaces and limited capacity in the stormwater infrastructure. Previous research has shown that catchment response is influenced by the spatio-temporal behaviour of the rainstorm. LÄS MER

 3. 3. Avrinningskoefficienten – dess relation till regnintensitet och bidragskoefficienten utifrån fallstudier i södra Sverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Therese Grönvall; Linnea Ek; [2018]
  Nyckelord :avrinningskoefficient; bidragskoefficient; ytavrinning; regnintensitet; water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; vatten försörjningsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In order to increase the knowledge regarding how the runoff coefficient varies with increased rainfall intensity, a literature study and calculations in Excel were conducted. The background to how the tabled values of the runoff coefficient have been determined was found to be a book based on an assembly of answers to a survey collected from different companies in USA. LÄS MER

 4. 4. Optimering av kortaste vägen vid hantering och avledning av skadligt dagvatten : Lösning med A-stjärna algoritm samt en guide med ekonomiska styrmedel för beslutsfattande aktörer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Josef Abdollahian; Anna Kanwar; [2017]
  Nyckelord :avrinningsväg; kortaste vägen problem; dagvatten; överskottsvatten; hantering; A-stjärna; algoritm;

  Sammanfattning : Jordens befolkning växer och allt fler flyttar in till urbana områden. Detta medför att städer växer, nya byggnader tillkommer och infrastrukturer expanderar. Denna snabba tillväxtfas står i direkt anslutning till ökade översvämningar till följd av de förändringar som görs i naturen. LÄS MER

 5. 5. Föroreningar från gata till å : Utvärdering av beräkningsmetod för föroreningsbelastningfrån dagvatten genom en fallstudie i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Johan Karlsson; Hannes Öckerman; [2016]
  Nyckelord :Stormwater; SMED; model; StormTac; baseflow; flow-proportional sampling; flow measurement; nutrients; heavy metals; suspended solids; rainfall intensity; rainfall depth; uncertainty; Dagvatten; SMED; modell; StormTac; basflöde; flödesproportionell provtagning; flödesmätning; tungmetaller; näringsämnen; suspenderade ämnen; regnintensitet; regndjup; osäkerhet;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle med pågående urbanisering. Nyexploateringar och förtätningar istadsmiljöer bidrar till minskad infiltration och evapotranspiration samt ökad ytavrinning avregn- och smältvatten; så kallat dagvatten. LÄS MER