Sökning: "regular schools"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden regular schools.

 1. 1. Imitera mera : nyttan av färdiga exempellösningar i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Helene Brunday; [2019]
  Nyckelord :math education; imitative learning; sample solutions; cognitive load; matematikundervisning; imitativt lärande; exempellösningar; kognitiv belastning;

  Sammanfattning : Som ett svar på att den svenska skolans matematikundervisning är i behov av ett lyft har denna studie utförts. Målet har varit att kunna uppvisa en idé gällande hur gymnasieskolans matematikundervisning kan individanpassas till följd av en utökad och mer riktad användning av exempellösningar. LÄS MER

 2. 2. Inkludering av nyanlända elever i idrottsundervisning i skolan : En kvalitativ studie om lärare i idrott och hälsas erfarenhet av arbete med inkludering

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gustav Skans; [2019]
  Nyckelord :Nyanlända; inkludering; lärares erfarenheter; idrott och hälsa; skolan;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka lärares erfarenheter av nyanlända elever i ämnet idrott och hälsa och lärares kunskaper om inkludering.   Två frågeställningar som studien undersökte var: 1. LÄS MER

 3. 3. Skolan, elever och livslång fysisk hälsa : En kvalitativ studie om elevers syn på livslång fysisk hälsa och skolans förmåga att lära ut den

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Filip Knutsson; Markus Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Livslång hälsa; fysisk hälsa; skola; elever; upplevd fysisk hälsa; gymnasielever; self-determination theory;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna undersökning var att studera elevers uppfattning om livslång fysisk hälsa och skolans förmåga att lära ut den. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar: 1) Vad upplever gymnasieelever att de fått med sig för kunskap om det livslånga perspektivet på fysisk hälsa från skolan? 2) Hur ser gymnasieelever på sin egen förmåga att främja sin fysiska hälsa i framtiden? 3) Hur upplever gymnasieelever de kritiska ungdomsåren med hänsyn till minskad fysisk aktivitet? Metod Studien har en kvalitativ ansats där semi-strukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Gymnasiematematik under sommaren : Elevers uppfattningar om sommarskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Tobias Mikaelsson; [2019]
  Nyckelord :Summer school; Mathematics teaching; High school; Thematic analysis; Study environment; Motivation; Sommarskola; Matematikundervisning; Gymnasieskola; Tematisk analys; Studiemiljö; Motivation;

  Sammanfattning : Sommarskolan används för att uppnå godkänt betyg för de elever som ej har uppnått godkänt betyg under den ordinarie skolan. Det finns statistik på hur många som går på sommarskola, och hur många som klarar av att uppnå godkänt betyg, men det finns väldigt lite forskning om vad det är för undervisning och lärande som sker på sommarskolan. LÄS MER

 5. 5. Hinder, svårigheter och gynnsamma faktorer i skolan : En intervjustudie av fem elever med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Veronica Berglund; [2019]
  Nyckelord :Språkstörning; gynnsamma faktorer; elevperspektiv; anpassningar; lärmiljöer;

  Sammanfattning : The aim of the study was on one hand to identify the obstacles and difficulties that students with Developmental Language Disorder have in school and on the other hand to find out which special educational methods and aids that could be beneficial for them. Five young adults with developmental language disorder were interviewed about their view on the problems and needs they had in primary and secondary school and how these were met by their schools and teachers. LÄS MER