Sökning: "reguljär skola"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden reguljär skola.

 1. 1. Att stå upp för sin rätt– är det värt det? : En intervjustudie med elever som har dövhet eller hörselnedsättning om self-advocacy i övergången till gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Sandra Rikardsson; [2021]
  Nyckelord :Deaf hard of hearing d hh ; self-advocacy; identity; school transition; mainstream school; Dövhet hörselnedsättning d hns ; self-advocacy; identitet; övergång till gymnasiet; transition; reguljär skola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om under vilka omständigheter elever med dövhet eller hörselnedsättning (d/hns) utövar self-advocacy i övergången från högstadiet till gymnasiet. Self-advocacy innebär att individen står upp för sina behov och påverkar sin omgivning för att få likvärdiga förutsättningar till delaktighet. LÄS MER

 2. 2. Elever med intellektuell funktionsnedsättning och NPF : En litteraturstudie med fokus på pedagogiska utmaningar och könsskillnader

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Christel Newborg; [2021]
  Nyckelord :Intellectual disability ID ; neurodevelopmental disorder NDD ; gender differences; teaching; literature review; Intellektuell funktionsnedsättning IF ; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning NPF ; könsskillnader; undervisning; litteraturstudie;

  Sammanfattning : This essay consists of a review of 34 scientific articles. The aim is to describe and compile current research about students with intellectual disability (ID) and neurodevelopmental disorder (NDD). LÄS MER

 3. 3. "Vi behöver olika" : Fem elever med autism berättar om sina upplevelser av reguljär skola och resursskola

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Emma Bengtsson; Marielle Svensson; [2020]
  Nyckelord :Anpassningar; autism; funktionsnedsättning; exkludering; elever; grundskola; inkludering; resursskola; skola;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes hur högstadieelever med autism upplevt sin skolgång, både i den reguljära skola där de först gått och på den resursskola som de gick på då undersökningen genomfördes. Då en resursskola ofta ses som en exkluderande verksamhet, var vi intresserade av vilka upplevelser av inkludering som dessa elever har och har haft samt vilka faktorer i skolan som verkar vara betydelsefulla för dem. LÄS MER

 4. 4. Mottagande av sent anlända elever En jämförelse mellan två grundskolors utbildning för sent anlända elever

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Katarina Sundström Rask; [2011-10-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att göra ett nedslag i två grundskolors arbete med mottagande av nyanlända elever, där arbetssättet i en jämförelse skolorna emellan ser olika ut. Likheter och skillnader mellan de olika arbetssätten kommer att jämföras, precis som upplevelsen av detta, ur såväl rektorers som personals och elevers synvinkel. LÄS MER

 5. 5. Förberedande verksamhet sett ur ett elev- och pedagogperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Ann Larsson; Pia L. Nissen; [2007]
  Nyckelord :Förberedande verksamhet; Mångkulturell skola; Språkets betydelse;

  Sammanfattning : Det här arbetet syftar till att få en djupare kunskap om hur elever som har gått i förberedande verksamhet har upplevt sin skolgång där och senare i reguljär klass. Den undersökningsmetod som användes var intervjuer. LÄS MER