Sökning: "rehabilitering c uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden rehabilitering c uppsats.

 1. 1. Proaktiva och tidiga rehabiliteringsinsatser – En bortglömd möjlighet : En utvärderingsforskning av en rehabiliteringstjänst inom företagshälsovård

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Jack Norling; Jessica Unebrink; [2013]
  Nyckelord :Rehabilitation; Workrelated injury illess; Long-term sick; Cost-efficacy; Proactive; Rehabilitering; Arbetsrelaterade besvär; Långtidssjukskrivning; Kostnadseffektivitet; Proaktiv; Insatser;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att problematisera Susano AB:s tjänst Rehablinjen med hjälp av KASAM-teorins livsfrågeformulär som verktyg för att nå insikt om tjänsten hade potential för att i framtiden användas vid upprepad korttidsfrånvaro samt vid konflikter på arbetsplatsen. Syftet med tjänsten Rehablinjen ämnar identifiera bakomliggande faktorer till den upprepade korttidsfrånvaron eller konflikterna och på så sätt förebygga risk för långtidssjukskrivningar, vilket vi anser är en av dagens gedigna samhällsproblem. LÄS MER

 2. 2. "Han är redan dömd, jag ska inte döma honom" : -en intervjustudie av kriminalvårdens personal om att motverka återfall i brott

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Charlotte Lundberg; Ulrika Ekström Emnerud; [2009]
  Nyckelord :kriminalvården; prisonisering; rehabilitering; hermeneutik;

  Sammanfattning : Kriminalvårdens vision är att de intagna ska få verktyg att klara av livet utanför murarna, utan kriminalitet och missbruk och deras motto är "Bättre ut". Med denna c-uppsats ville vi undersöka personalens inställningar på kriminalvården (på behandlingsanstalt och frivården) kring påverkande faktorer mot att minska eller motverka återfallsförbrytare, samt om det fanns någon skillnad mellan dessa personalgrupper. LÄS MER

 3. 3. Utmattningssyndrom – ett kvinnligt inifrånperspektiv

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ferdous Ahmed Atta; Annabell Bomholt; Jenny Eriksson; [2007-05-28]
  Nyckelord :Utmattningssyndrom; Stress; Kvinnor; Rehabilitering;

  Sammanfattning : Syfte: Vårt syfte är att undersöka kvinnors upplevelser av psykisk ohälsa i form av utmattningssyndrom/depression och vad de anser är viktigt när det gäller återhämtningsprocesser och rehabilitering.Frågeställningar: Vilka subjektiva upplevelser har kvinnorna av utmattnings¬syndrom/depression? Vilken rehabilitering har respondenterna fått, vilka behov har eller har de haft samt har dessa blivit tillgodosedda? Vilka faktorer och processer kan respondenterna i efterhand se har bidragit till deras utmattningstillstånd? Kan det finnas andra faktorer såsom yrke eller i nätverket runtomkring såsom familj, släkt och vänner som kan spela in?Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod för vår undersökning, där vi intervjuat tio kvinnor med utmattningssyndrom. LÄS MER

 4. 4. Att höra till på högskolan: om hörselskadades inställning till högskolestudier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jennie Bengtsson; [2007]
  Nyckelord :hörselskada; studier; universitet; högskolestudier; copingstrategier; Sociology; Sociologi; Social structures; Sociala strukturer; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats i sociologi handlar om hur studenter som har en hörselskada upplever sina högskolestudier. Andelen hörselskadade elever som går vidare till högskolestudier är markant mindre jämfört med hörande elever. LÄS MER

 5. 5. Fysiskt underhåll av personal – lika självklart som fysiskt underhåll av maskiner? : En studie av friskvårdsarbetet på företag.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Karin Hedin; Kristina Sjöstrand-Ilievska; [2006]
  Nyckelord :friskvård; hälsoarbete; företag;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna C-uppsats är att undersöka och analysera friskvårdsarbete i tre olika organisationer. Detta vill vi ta reda på genom att besvara följande frågeställningar; Vilka förutsättningar har organisationerna för friskvårdsarbete? Hur stor är sjukfrånvaron i respektive organisation? Vilken attityd har organisationerna till friskvårdsarbete? Hur är friskvårdsarbetet uppbyggt i dessa organisationer? Metod Vi valde ut tre organisationer; SVT/SR/UR, Coca Cola Drycker Sverige AB och Volvo Truck Center AB. LÄS MER