Sökning: "reklam unga"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden reklam unga.

  1. 1. Personality Traits and Ad-block Use : A descriptive investigation of personality traits among ad-block users

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

    Författare :August Bergsten; [2021]
    Nyckelord :Personality trait; Ad-block; ad avoidance; Big Five Inventory; Ineffective Marketing;

    Sammanfattning : Advertisements have been in digital media for most of its lifetime. They have, however, been increasing with the years and more people are finding the number of advertisements to be excessive. Online users have therefore taken to avoiding advertisements by installing ad-blockers. LÄS MER

  2. 2. Marknadsföring på sociala medier : Perspektiv på unga vuxnas attityd till influencer marketing

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sofia Lövgren; Vera Widmalm; [2021]
    Nyckelord :Attityd; Marknadsföring; Influencer; Influencer marketing; Instagram; Sociala Medier; ABC-modellen;

    Sammanfattning : Sociala medier är en av de största plattformar som företag har att marknadsföra sig på idag. Influencer marketing är en snabbväxande industri som år 2020 omsatte 10 miljarder dollar. Men branschen är mycket ung och det finns fortfarande stort utrymme för att optimera utformningen av denna nya sorts marknadsföring. LÄS MER

  3. 3. Kampanjer vi minns : En kvalitativ studie om hur marknadsföringskampanjer kan användas till att utveckla relationer mellan företag och kund

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

    Författare :Didrik Hedqvist; Julia Lidholm; Sarah Norström; [2021]
    Nyckelord :individanpassad marknadsföring; marknadsföringskampanjer; digital marknadsföring; marknadsföringsstrategier;

    Sammanfattning : Den digitala utvecklingen medför ett konkurrensutsatt marknadsföringslandskap, där företag behöver leta nya strategier för att marknadsföra sig mot nya och befintliga kunder. Genom att individanpassa marknadsföringen erbjuds möjligheten att rikta reklam mer precist mot valda målgrupper. LÄS MER

  4. 4. Filter och retuschering - ett sätt att leva upp till skönhetsidealet? En kvalitativ studie om unga kvinnors upplevelser av bildmanipulationsverktyg på sociala medier

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Kristina Cosic; Hanna Markgren; [2021]
    Nyckelord :Young women; filters; retouching; beauty ideals; social media; Unga kvinnor; kamerafilter; retuschering; skönhetsideal; sociala medier;

    Sammanfattning : For a long period, the fashion- and advertising industry have contributed to unattainable beauty ideals among young women and retouching is not a new phenomenon. However, the rise of social media has led to easy access to free retouching applications and beautifying camera filters. LÄS MER

  5. 5. “SKRÄDDARSYDD REKLAM” - En kvalitativ intervjustudie om finländska och svenska unga kvinnors upplevelser om influencer marketing på Instagram

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Ida af Hällström; Max Forsberg; [2020-06-25]
    Nyckelord :Influencer; Influencer Marketing; Instagram; Marknadsföring; Unga Kvinnor;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att jämföra finländska och svenska unga kvinnors upplevelser och åsikter om influencer marketing på den sociala plattformen Instagram.Teori: Uses and Gratification, Influencer Marketing, Parasociala relationer.Metod: Kvalitativ studie.Material: Individuella semistrukturerade Intervjuer. LÄS MER