Sökning: "reklamation avtal"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden reklamation avtal.

 1. 1. Avtalsmekanismen : en undersökning av NJA 2006 s. 638 och dess samband med avtalslagens modeller för avtalsslut

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonatan Schytzer; [2014]
  Nyckelord :avtalsmekanismen; avtalslagen; nja 2006 s. 638; avtalsslut; avtal;

  Sammanfattning : Det har inledningsvis konstaterats att frågan om hur avtal ingås är viktig för den allmänna avtalsrättens övergripande ändamål: att säkra en enkel, snabb och trygg omsättning. Det bör därmed också vara klarlagt hur avtal ingås, vilket dock inte är fallet. Därigenom föreligger det ett behov att kartlägga hur avtal ingås. LÄS MER

 2. 2. Standardavtalskollisioner - en oklar rättsfråga inom svensk avtalsrätt

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Karlsson; [2009-03-25]
  Nyckelord :Civilrätt;

  Sammanfattning : Standardavtalskollisioner innebär att oförenliga standardvillkor har inkorporerats i ett avtal och att parterna, efter den tidpunkt när fullgörelse har ägt rum, är oense om vilka villkor som skall gälla samtidigt som de är eniga om att avtal har ingåtts i och för sig. Problemet utgör ett exempel på en oklar rättsfråga i svensk rätt. LÄS MER

 3. 3. SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT? : - Gränsdragningsproblem vid en marknadsrättslig bedömning av oskälighet - i avtalsvillkor på delar av bredband- och digital-TV-marknaden.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi

  Författare :Anders Edman; Andreas Prochazka; Lena Antman; [2006]
  Nyckelord :commercial law; unfair; fair; terms of contract; contract; rättsvetenskap; marknadsrätt; oskäligt; konsumenträtt; avtalsvillkor;

  Sammanfattning : SammanfattningBredbands- och digital-TV-marknaden växer kraftigt och det är av stor betydelse ur konsumentsynpunkt att företagen tillämpar skäliga avtalsvillkor. I denna uppsats granskas ett antal standardavtal utfärdade av företagen på respektive marknad. LÄS MER

 4. 4. Entreprenadavtal i allmänhet och entreprenörens felansvar i synnerhet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Dansbo; [2004]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen behandlas kommersiella entreprenaders karakteristiska drag och dess plats i obligationsrätten samt i avtalsrätten. Syftet är också att beskriva vilka rättsregler som kan bli aktuella för att lösa eventuella tvister med avseende på fel i entreprenader. LÄS MER