Sökning: "reklamation skälig tid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden reklamation skälig tid.

  1. 1. Produktansvar enligt Konsumentköplagen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Martin Nilsson; [2005]
    Nyckelord :Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Efter ett omfattande arbete med att reformera den äldre köprätten från 1905, en lag som tillämpades vid alla typer av köp oavsett om parterna var konsumenter eller näringsidkare, stiftades en speciell Konsumentköplag 1973. Lagen innehöll inte någon specifik bestämmelse om säljarens produktansvar utan detta reglerades först senare i samband med att en ny Konsumentköplag trädde i kraft 1991. LÄS MER