Sökning: "rekreationsstråk"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet rekreationsstråk.

 1. 1. När färden är målet : upplevelser av ett rekreationsstråk i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Niklas Aldén; Jakob Andersson; [2016]
  Nyckelord :Experiential Landscape Analysis; rekreationsfärd; färdsätt; rekreationsstråk; rörelse; upplevelse;

  Sammanfattning : I en tid av förtätning får städernas grönområden allt större betydelse för stadens invånare. Hur grönområden upplevs beror på hur de är gestaltade, men också på hur de som rör sig genom dem färdas. I denna studie undersöktes hur olika färdsätt påverkar upplevelsen av det omgivande landskapet vid en rekreationsfärd. LÄS MER

 2. 2. Plats för möten, upplevelse och aktivitet : mötesplatser i det gröna offentliga rummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jenny Tunhielm; [2013]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltning; mötesplatser; offentligt rum; Västerås; Mårtenshage;

  Sammanfattning : Stadens offentliga rum i form av parker och grönstråk är platser som har betydelse både för stadsbornas rekreation och sociala kontakter. Det är platser där människor kan få olika intressen tillfredsställda och miljöer där många olika former av relationer kan äga rum. LÄS MER

 3. 3. Oscarspark – alla tiders park : ett gestaltningsarbete i Luleå med fokus på rekreationsvärden över hela året

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Viktor Wäppling; [2012]
  Nyckelord :Klimatplanering; Gestaltning; Luleå;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet är att belysa ämnet klimatplanering och ta fram ett gestaltningsförslag för Oscarsvarv i Luleå. Arbetet bör ses som en inspirationskälla för vidareutveckling av området och hur platsen kan utvecklas till ett högkvalitativt rekreationsområde med vistelsevärden över hela året. LÄS MER

 4. 4. Åstaden

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Markus Brolin; [2010]
  Nyckelord :Space syntax; Enköping; hållbar stadsbyggnad; stråk; kvartersstad; rutnät.;

  Sammanfattning : Idrottsanläggningen Enavallen i centrala Enköping ska flyttas och ytan ska bebyggas med bostäder. Det geografiska läget och det faktum att området delvis gränsar till Enköpingsån, vars roll i staden Enköpings kommun har som ambition att utveckla, gör Enavallen till ett intressant område att studera. LÄS MER