Sökning: "rekreativa platser"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden rekreativa platser.

 1. 1. Besökares motiv för rekreation i grönområden : en studie av Stadsträdgården och Stadsskogen i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Henry Larsson; [2018]
  Nyckelord :grönområde; motiv; preferens; rekreation; uppfattning;

  Sammanfattning : Urbanisering och förtätning av städer ökar behovet av grönområden för rekreativa möjligheter. För landskapsarkitekter och planerare är det viktigt att förstå vilka motiv och preferenser besökare har för att uppfylla detta behov och bidra med rekreativa möjligheter för alla. LÄS MER

 2. 2. Strandnära rekreation : konflikt och samverkansmöjligheter mellan allemansrätten och strandskyddslagen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Lundgren Alm; [2018]
  Nyckelord :strandskydd; allemansrätt; rekreation; natur; återhämtning; dispens; strand;

  Sammanfattning : Detta kandidatexamensarbete har sin utgångspunkt i den strandnära rekreationen, samt hur Allemansrätten och Strandskyddslagen påverkar den. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och är skrivet inom Landskapsarkitektprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. LÄS MER

 3. 3. Upplev vattnet : ett gestaltningsförslag för ett strandstråk i Motala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofia Svanland; [2017]
  Nyckelord :strandstråk; strandpromenad; vattennära kontakt; social hållbarhet; estetisk hållbarhet;

  Sammanfattning : Allmän parkmark längs vattnet är rekreativt värdefulla ytor som riskerar bli privatiserade vid en stadsförtätning. Genom att hålla stadsnära platser vid sjöar och vattendrag tillgängliga för allmänheten ges en möjlighet till utemiljöer med god livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Förstärkt natur : metoder för att undersöka landskapselement i ett naturområde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Andersson; [2017]
  Nyckelord :metod; landskapsarkitektur; natur; upplevelser; fullskala;

  Sammanfattning : I det här arbetet har jag med subjektiva, intuitiva metoder undersökt ett naturområdes utmärkande landskapselement. Jag har också undersökt vad som händer när ett landskapselement förstärkts. LÄS MER

 5. 5. Hållbar dagvattenhantering i framtida städer : en fallstudie i Luleå

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Josefine Ögren; [2017]
  Nyckelord :dagvatten; öppen dagvattenhantering; skyfall; klimatförändringar; dagvattenlösningar;

  Sammanfattning : Redan år 1990 släpptes den första rapporten om klimatförändringar från FN:s klimatpanel IPCC. År 2014 släpptes den femte rapporten som hävdar att ett varmare klimat förväntas med följer av stigande havsnivåer, fler stormar och kraftigare skyfall. LÄS MER