Sökning: "rektor och skolpersonal."

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden rektor och skolpersonal..

 1. 1. Skolsköterskors erfarenheter av HBTQ-certifiering : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Jälén; Emilia Erlandsson; [2020]
  Nyckelord :LGBTQ; school health; school nurse; norm criticism; fundamental values; Hbtq; elevhälsa; skolsköterska; normkritik; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Unga hbtq-personer upplever mer diskriminering och sämre hälsa än andra unga. Skolan utgör en viktig arena för att skapa en inkluderande och hälsofrämjande miljö. Enligt skollagen och diskrimineringslagen ska alla behandlas lika oavsett kön eller sexuell läggning. LÄS MER

 2. 2. Tricket är att försöka komma på vad som finns under ytan - En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön utifrån värde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sanna Bengtsson; Linnea Svensson; [2020]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; värde; värdeskapande; värdeförstörande; rektor och skolpersonal.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Tricket är att försöka komma på vad som finns under ytan - En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön utifrån värde. Författare: Linnea Svensson och Sanna Bengtsson. Handledare: Elin Bommenel. Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, Lund Universitet, Campus Helsingborg. LÄS MER

 3. 3. Vem får sista ordet? En mixed method-studie om specialpedagogens uppdrag och roll

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maj Knast; [2020]
  Nyckelord :specialpedagog; professionsteori; yrkesroll; examensordningen; förväntningar; attityder;

  Sammanfattning : Syftet med den här litteratur- och enkätstudien är att söka efter svar på varför specialpedagoger ofta får arbetsuppgifter som inte överensstämmer med examensordningen och delar av den specialpedagogiska utbildningen. För att nå syftet har följande frågeställningar formulerats:  Vilka faktorer kan ha orsakat förvirringen kring specialpedagogens roll?  Vilka lösningar kan vara tänkbara för att få bukt med förbistringen kring vad en specialpedagog ska och bör göra? Metoden är en mixed method med både kvantitativ och kvalitativ ansats. LÄS MER

 4. 4. Samverkan mellan skolan och hem En intervjustudie om hur fyra grundskolerektorer uppfattar sin roll i samverkan med vårdnadshavare generellt, och specifikt med vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Heike Streblow; [2019]
  Nyckelord :Elevhälsoteam; Mentor; Samverkan; Rektor; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Streblow, Heike (2019). Samverkan mellan skolan och hem. En intervjustudie om hur fyra grundskolerektorer uppfattar sin roll i samverkan med vårdnadshavare generellt, och specifikt med vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd. (Collaboration between school and home. LÄS MER

 5. 5. Drogproblematikens vara eller icke vara i gymnasieskolan : En studie om två gymnasieskolors drogförebyggande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Kenny Grönquist; Tobias Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Aim: The aim of the study is to investigate the problem of drugs that may exist in the school environment at upper secondary schools. Furthermore, there is an aim to investigate how school staff carry through with the drug preventive work. LÄS MER