Sökning: "rektor"

Visar resultat 1 - 5 av 975 uppsatser innehållade ordet rektor.

 1. 1. Kollegialt lärande för bestående kompetensutveckling-en fallstudie om Läslyftet i förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Channah Millroth; [2022-01-27]
  Nyckelord :Läslyftet i förskolan; kompetensutveckling; kollegialt lärande; språkutveckling; kommunikation; specialpedagogiska insatser;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka förskollärares och barnskötares upplevelse av ett kollegialt lärande i Läslyftet i förskolan. Två underfrågor ställts till det empiriska materialet: Hur beskriver informanterna innebörden av kollegialt lärande? Hur beskriver informanterna upplevelsen av ett kollegialt lärande? Denna fallstudie bidrar till den begränsade forskning som finns om vikten av det kollegiala lärandet och att det sker i en gemenskap (Hattie 2012, Timperley 2013). LÄS MER

 2. 2. ”Jag är trött på skiten, var får mobbarna kraften ifrån?” : En kvalitativ studie om hur lärare och lärarstudenter uttrycker sig om nätmobbning och skolors arbete med det

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Minea Matero; Elisabeth Rettne; [2022]
  Nyckelord :mobbning; nätmobbning; lärare; lärarstudenter; diskursanalys;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur lärare och lärarstudenter uttrycker sig om nätmobbning och skolors arbete mot nätmobbning. Problemet är intressant då elever i låg- och mellanstadiet är aktiva på digitala enheter och i många fall även på sociala medier. LÄS MER

 3. 3. "Man kan göra oerhört mycket med små medel på en förskola" : Hur förskollärare resonerar gällande ett likvärdigt bemötande av barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Alexander Gerthsson; Robin Augustsson; [2022]
  Nyckelord :Children in need of special support; Bronfenbrenner; Preschool; Preschool teacher; Equality; Opportunities; Resources; Challenges; Barn i behov av särskilt stöd; Bronfenbrenner; Förskola; Förskollärare; Likvärdighet; Möjligheter; Resurser; Utmaningar;

  Sammanfattning : Studiens intention är att utforska förskollärares resonemang gällande möjligheten att likvärdigt bemöta alla barn i behov av särskilt stöd inom förskolan. För att konkretisera syftet användes tre frågeställningar: Vilka potentiella möjligheter resonerar förskollärare om i arbetet med att likvärdigt bemöta barn i behov av särskilt stöd, Vilka eventuella utmaningar resonerar förskollärare om i arbetet med att likvärdigt bemöta barn i behov av särskilt stöd, samt Vilka resurser finns det i arbetet med att bemöta barn i behov av särskilt stöd likvärdigt enligt förskollärare. LÄS MER

 4. 4. Att leda för hållbar utveckling i förskolan : En fenomenografisk studie om hur rektorer i förskolan kan uppfatta sin ledarroll för hållbar utveckling

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Aljona Reinike; [2022]
  Nyckelord :Phenomenography; phenomenografical interview; perceptions; principals; preschool; subject conception.; Fenomenografi; fenomenografisk intervju; uppfattningar; rektorer; förskola; ämneskonception.;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har blivit en oundviklig del av våra liv. Att arbeta med hållbar utveckling poängteras i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018). Rektorer i förskolan spelar stor roll i framgången av det pedagogiska arbetet för hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. ”Det är vår skola, det är våra elever, det är vårt ansvar” - En fallstudie om en ny rektors introduktionsprocess

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Izabell Bäck; Frida Dahlqvist; [2022]
  Nyckelord :Introduktionsprocess; Ledarskap; Ledarskapsförändring; Organisation; Organisationsförändring; Ledaren; Fallstudie; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens föränderliga värld är ledarbyte ett intressant ämne och en spännande process att följa. Denna studie fokuserar på rektorn som ledare och vad som sker på en skola vid ett ledarbyte. Uppsatsen har tre genomgående teman som speglas i samtliga avsnitt, dessa är: introduktionsprocess, ledarskap och organisationsförändring. LÄS MER