Sökning: "rektorer"

Visar resultat 1 - 5 av 1525 uppsatser innehållade ordet rektorer.

 1. 1. Barns delaktighet och inflytande i förskolan - En studie om förskollärares och barns upplevelser av fenomenet delaktighet och inflytande.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Hanna Ramzi; Emil Strandvad; [2024-02-27]
  Nyckelord :delaktighet; inflytande; barns perspektiv; regler; strukturer;

  Sammanfattning : Rektorer och förskollärare har ansvar för att barn ska få delaktighet och ges inflytande över sin vardag i förskolan. Syftet med studien är att undersöka och belysa både vilka möjligheter och förhinder som finns för barns delaktighet och inflytande utifrån förskollärare och barns egna perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Ansvar och ledning utifrån Lpfö18. En fenomenografisk studie om rektorers uppfattningar av revideringen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Åse Karlsson; Klara Nylén; [2024-02-26]
  Nyckelord :Revidering; implementering; ansvar; ledning; ledarskap; förskollärare; arbetslag; rektorer; förskola; profession; uppdrag; komplexitet; fenomenografi;

  Sammanfattning : Med anledning av den nya revideringen för förskolan (Lpfö 18) som trädde i kraft i juli 2019 önskade vi i maj 2021 undersöka hur den uppfattades några år senare. Det som särskilt intresserat oss är de nytillkomna skrivningarna gällande ansvar och ledning. Detta arbete består av en mindre empirisk studie. LÄS MER

 3. 3. Hållbar utveckling - en systematisk litteraturstudie om undervisning och lärande i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Caroline Lundberg; Nina Taserud; Yongfeng Gu; [2024-02-26]
  Nyckelord :hållbar utveckling; förskola; lärande; undervisning; utbildning; delaktighet; inflytande;

  Sammanfattning : Syftet var att synliggöra de faktorer i förskolans utbildning som stödjer och främjar för barns lärande i hållbar utveckling enligt viss tidigare forskning. Det undersöktes vilka undervisningsmetoder inom utbildningen för hållbar utveckling som var i majoritet, hur framträdande de tre hållbarhetsdimensionerna var i tidigare forskning och hur barns delaktighet inflytande barnen anses haft. LÄS MER

 4. 4. En antirasistisk förskola. En litteraturstudie om förskolans arbete med antirasism.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Strömberg; Sabrina Pijuk; [2024-02-26]
  Nyckelord :Rasifiering; Rasism; Antidiskrimineringsarbete; Pedagogens förhållningssätt och Pedagogiskt ledarskap.;

  Sammanfattning : Denna forskningsöversikt syftar till att undersöka vad tidigare forskning erhåller om antirasistiskt arbete i förskolan. Förskolan har ett tydligt demokratiskt uppdrag och arbetslaget ska aktivt samverka för att förebygga diskriminering och kränkande behandling. LÄS MER

 5. 5. Innanför en varumärkestransformation: En kvalitativ studie om den interna processen vid en varumärkestransformation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Westlund; Michelle Sandqvist; Stina Lindahl; [2024-01-23]
  Nyckelord :varumärkestransformation; intern kommunikation; internt perspektiv; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka en varumärkestransformations process utifrån ett internt perspektiv. Detta har utförts genom åtta kvalitativa intervjuer med ledare, rektorer och lärare på två olika skolor. Detta är ett intressant ämne då det är viktigt för företag att hålla sig relevanta i dagens snabbrörliga värld. LÄS MER