Sökning: "rektors ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden rektors ledarskap.

 1. 1. FÖRÄNDRADE LEDNINGSPROCESSER MED VISION, SYFTE OCH MÅL SOM UTGÅNGSPUNKT Rektorer i förskolan utvecklar sin praktik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lisa Yngvesson; [2021-09-20]
  Nyckelord :förskola; styrning och ledning; rektors ledarskap; aktionsforskning; översättningsteori;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att undersöka hur rektorer i förskolan beskriver att de genomför förändringar i förskolans ledningsprocesser och sitt ledarskap med stöd av teoretiska begrepp inom organisationsforskning och management. Frågeställningarna söker svar på hur rektorernas översättningsprocess sker samt vad som blir framträdande i översättningarna. LÄS MER

 2. 2. Att våga utmanas för att utvecklas - tolkningar, förväntningar och tillit i rektors pedagogiska ledarskap över undervisningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jonatan Bengtsson; Pontus Paulin Hugo; [2021-08-27]
  Nyckelord :Rektors pedagogiska ledarskap; rektor; rektorsrollen; pedagogiskt ledarskap; transformativt ledarskap; lärares autonomi; tolkning; förväntning; tillit; tillitsfulla relationer; skolpolicy; policyimplementering;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka rektorer och lärares tolkningar respektive lärares förväntningar på rektors pedagogiska ledarskap, samt tillit som en förutsättning för ledarskapets innehåll och karaktär. Diskrepansen mellan rektors formella befogenheter och vilken legitimitet rektor får från lärarlaget har därmed undersökts, liksom hur fokuset på rektors pedagogiska ledarskap och utvecklingen av undervisningen väcker frågor om gränsdragningen mellan rektor och lärare som två skilda professioner. LÄS MER

 3. 3. FAKTORER SOM PÅVERKAR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET I FÖRSKOLAN

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Cecilia Hansson; [2021-02-17]
  Nyckelord :lärande; kommunikation; organisation; ledarskap; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att undersöka och skapa en större förståelse för rektors/förskollärares/ barnskötarnas erfarenheter av ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. I fokus är vad som har genomförts i praktiken, vilka utmaningar och möjligheter de verksamma möter samt vilket stöd de har i det kollegiala arbetet samt av gällande styrdokument i förskolan. LÄS MER

 4. 4. -Ett sånt här jobb är ju inte reglerat precis : En folkhögskolerektors arbetsdag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Bibbi Björk Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Folkhögskolan; rektorsrollen; mötet; process.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om rektorsrollen på folkhögskolan. För att belysa rektors arbetsdag på folkhögskolan har studien som metod en kvalitativ ansats och inspireras av etnografi, vilken bygger på fältforskning och halvstrukturerade intervjuer i form av samtal. LÄS MER

 5. 5. Kvalitet i förskola och skola : En beslutsanalytisk granskning av Skolinspektionenskvalitetsgranskning

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Susanne Linder; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Avsikten med Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskningar är att granska kvaliteten i skolor och bidra till skolutveckling genom att identifiera viktiga utvecklingsområden. Sedan hösten 2018 granskas och bedöms skolor inom fyra bedömningsområden: undervisning, rektors ledarskap, bedömning, trygghet och studiero. LÄS MER