Sökning: "rektorsroll"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet rektorsroll.

 1. 1. Skolledares kommunikativa ledarskap - en studie i konsten att göra tankar gemensamma

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Håkan Ingvarsson; [2011]
  Nyckelord :skolledarskap; kommunikativt ledarskap; retorik; utvecklingsarbete; skolutveckling; kommunikation; rektorsroll;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att utifrån retorisk teori undersöka under vilka kommunikativa premisser det kommunikativa skolledarskapet verkar. Studien avgränsas till en skolledare och kommunikationen kring ett specifikt utvecklingsprojekt. LÄS MER

 2. 2. Jag gör alltså blir jag - en studie om rektors strategi kring organisation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Anna Gerefalk; [2010-05-03]
  Nyckelord :organisation; strategi; rektorsroll; lärande organisation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att nå ökad kunskap om organisationen på 6/7-9skolor och om hur rektorer på 6/7-9skolor på ett strategiskt sätt använder organisationen för att förverkliga läroplanens skrivning om vad lärare ska göra vad det gäller kunskap och om organisationen ligger i linje med rektorns visioner.Teori: Ansatsen i studien utgår från en konstruktivistisk kunskapssyn, vilket innebär att i forskningsintervjuer konstrueras kunskap om verkligheten. LÄS MER

 3. 3. Frihet under ansvar

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sofi Nilsson; Jonas Runberg; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att jämföra privat- och offentligt anställda rektorers beskrivning av derasrektorsroll. Detta genomförs med utgångspunkt ur ett korstrycksperspektiv, vilket gestaltas avrektors position mellan viljor från olika håll. Däribland huvudmannens regler ochförordningar och lärarnas yrkesprofessionalism och autonomi. LÄS MER