Sökning: "rektorsrollen"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet rektorsrollen.

 1. 1. Att våga utmanas för att utvecklas - tolkningar, förväntningar och tillit i rektors pedagogiska ledarskap över undervisningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jonatan Bengtsson; Pontus Paulin Hugo; [2021-08-27]
  Nyckelord :Rektors pedagogiska ledarskap; rektor; rektorsrollen; pedagogiskt ledarskap; transformativt ledarskap; lärares autonomi; tolkning; förväntning; tillit; tillitsfulla relationer; skolpolicy; policyimplementering;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka rektorer och lärares tolkningar respektive lärares förväntningar på rektors pedagogiska ledarskap, samt tillit som en förutsättning för ledarskapets innehåll och karaktär. Diskrepansen mellan rektors formella befogenheter och vilken legitimitet rektor får från lärarlaget har därmed undersökts, liksom hur fokuset på rektors pedagogiska ledarskap och utvecklingen av undervisningen väcker frågor om gränsdragningen mellan rektor och lärare som två skilda professioner. LÄS MER

 2. 2. Uppföljningsarbete, jämställdhetsarbete och pedagogiskt ledarskap : En kvalitativ studie om rektorers ledarskap utifrån tre centrala områden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Judith Ahlin; Joar Sandahl; [2021]
  Nyckelord :ledarskap; pedagogiskt ledarskap; rektorsroll; jämställdhetsarbete; uppföljningsarbete;

  Sammanfattning : Rektorsrollen är komplex och inbegriper många olika dimensioner. Föreliggande studies syfte är att få en inblick i rektorers egen syn på sitt ledarskap utifrån tre centrala områden: (i) uppföljning av resultat och undervisning, (ii) jämställdhetsarbete och (iii) pedagogiskt ledarskap. LÄS MER

 3. 3. En resa du inte kan välja bort? : En studie av skolledares upplevelser och erfarenheter av förändringsprocesser

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Gunnar Holm; [2017]
  Nyckelord :experiences; change; journey of change; change processes; principals; headmaster; school development; erfarenheter; förändring; förändringsresor; förändringsprocesser; rektor; skolledare; skolutveckling; upplevelser;

  Sammanfattning : It might be assumed that principals play a critical role in school organizational change processes. Evidence that both decision makers and relevant authorities share this assumption is found in the Swedish Education Act (SFS 2010:800) as well as the objectives and guidelines set down in relevant curricula (Skolverket 2011). LÄS MER

 4. 4. Rektors perspektiv på det specialpedagogiska uppdraget : Hur rektorer förhåller sig till skolans specialpedagogiska uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Christina Edberg; [2017]
  Nyckelord :Nyckelord: elevhälsa; kompetens; ledarskap; rektor; specialpedagog; specialpedagogisk relevans; specialpedagogiskt uppdrag;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna rapport handlar om åtta rektorers tankar kring skolans specialpedagogiska uppdrag. De intervjuade rektorerna ansvarar alla för grundskolans tidigare år, vilket innebär antingen ansvar för årskurs F-3 alternativt för årskurs F-6. LÄS MER

 5. 5. Prioriteringar vid tillsättningar av förstelärare : reformens betydelse vid skolförändring

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ulrika Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Institutionell organisation; Karriärreform; Läroplan; Transformering;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka prioriteringar som kommunala rektorer i grundskolan gör vid tillsättningar av förstelärare. Detta för att förstå hur rektorer tolkar läroplanen och därigenom agerar för en ökad måluppfyllelse i skolan. LÄS MER