Sökning: "relation mellan sjuksköterska och patient"

Visar resultat 1 - 5 av 313 uppsatser innehållade orden relation mellan sjuksköterska och patient.

 1. 1. Språkbarriärer i vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska i ett mångkulturellt perspektiv. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gwladys Chuisseu; Elin Hult; [2020-08-05]
  Nyckelord :kommunikation; kommunikationsbarriär; språkbarriär; språk; vårdrelation; sjuksköterska; tolk;

  Sammanfattning : Eftersom andelen utlandsfödda har ökat i samhället under de senaste decennierna ökar ävenantalet patienter som kommer i kontakt med hälso- och sjukvården som har ett annatmodersmål än vårdpersonalen. När vårdpersonal och patient har olika modersmål kan enspråkbarriär uppstå. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerheten på akutmottagningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lotta Eklund; Malin Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Akutmottagning; Arbetsmiljö; Erfarenheter; Patientsäkerhet; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det ställs höga krav på de sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning både kunskapsmässigt och gällande att ta beslut och för en akut skadad eller sjuk person kan det vara livsavgörande att få tillgång till rätt vård i tid. En av sjuksköterskans sex kärnkompetenser är att bedriva säker vård. LÄS MER

 3. 3. Patienters delaktighet vid omvårdnad : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marwa Ahmed; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning beskriver hur utvecklingen av patientens delaktighet har förändrats. Det finns lagar som styr patientens rätt till delaktighet och att ansvaret ligger hos sjuksköterskan att möjliggöra detta. Möjligheterna grundas i en vårdrelation och kommunikation. LÄS MER

 4. 4. Patienters perspektiv på sjuksköterskans omvårdnadsinsatser inom vuxenpsykiatrisk heldygnsvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Annica Wallerstedt; Lisa Phan; [2020]
  Nyckelord :Caring; experience; inpatient; nurse; patient; Erfarenheter; heldygnsvård; omvårdnad; patient; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vikten av sjuksköterskans omvårdnadsinsatser ur ett sjuksköterskeperspektiv är väl belyst inom forskningen samtidigt som forskningen kring patientperspektivet av sjuksköterskans omvårdnad inte är lika väl belyst. För att kunna tillämpa en god omvårdnad behövs breda aspekter från både patientens- och sjuksköterskans perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter som motsätter sig behandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lea Eriksson; Emelie Almqvist; [2020]
  Nyckelord :Experience; nurse; nursing; treatment refusal; Omvårdnad; sjuksköterska; upplevelse; vägrar behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att en patient motsätter sig behandling kan vara av religiösa, etiska eller moraliska skäl. Eftersom sjuksköterskans huvuduppgifter i sitt arbete är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande så är det av intresse att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter som motsätter sig behandling. LÄS MER