Sökning: "relationell kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden relationell kompetens.

 1. 1. Framgångar och motgångar – Pedagogers tankar kring specialpedagogiska insatser för inkluderande undervisning av elever i behov av språkligt stöd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ulrika Gray; [2019]
  Nyckelord :framgångsfaktorer; inkludering; specialpedagogiskt stöd; undervisning; språkliga svårigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Gray, Ulrika (2019). Framgångar och motgångar – pedagogers tankar kring specialpedagogiska insatser för inkluderande undervisning av elever i behov av språkligt stöd.. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. "Till en början var det lite provocerande att vi skulle undervisa på fritidshemmet" : En studie om olika uppfattningar kring begreppet undervisning i fritidshem

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping

  Författare :Anne Eklund; [2019]
  Nyckelord :socialcultural activity; guided participation; relationell kompetens; praxisgemenskap; fritidspedagogisk diskurs; fritidshemmets didaktik; Fritidshem; undervisning; fri lek;

  Sammanfattning : "At first it was a little provocative that we would teach at the leisure home" a study of different perceptions about the concept of teaching in leisure homes .... LÄS MER

 3. 3. Fritidslärares resonemang kring motivation i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Elbaba; Linda Värmenhed; [2019]
  Nyckelord :motivation; fritidslärare; fritidshem; fritidspedagog;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidslärare resonerar kring motivation i fritidshemmet utifrån ett pedagogperspektiv. Vi vill belysa hur fritidslärare resonerar kring begreppet motivation och sitt arbete med att motivera elever att delta i aktiviteter i fritidshemmet. LÄS MER

 4. 4. Relationell kompetens i praktiken- och dess påverkan på elevers delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Monika Borgström; Johanna Sternberg; [2019]
  Nyckelord :relational competence; relational pedagogy; relational perspective; teacher-student relationship; lärar-elev relation; relationell kompetens; relationell pedagogik; relationellt perspektiv; relationskometens;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie med ansats utifrån det relationella perspektivet är att försöka se skillnader och likheter i relationer - det viktiga är inte vad lärare gör utan hur de gör i relationen till eleverna. Vi vill lyfta fram lärares relationskompetens - det som sker i förhållandet, samspelet och interaktionen mellan pedagoger och elever och titta på hur det påverkar elevernas delaktighet. LÄS MER

 5. 5. Professionell kompetens i förskolan - En explorativ undersökning kring sex förskollärares upplevelse av sitt bästa professionsjag

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malmberg Agneta; Agneta Malmberg; [2019]
  Nyckelord :professionskunskap; tyst kunskap; processkvalitet; relationell kompetens; förskola; professional knowledge; tacit knowledge; process quality; relational skills; preschool;

  Sammanfattning : Förskollärares upplevelser av sitt bästa professionsjag bottnar i en förståelse för förskollärareuppdraget. Detta uppdrag omformas ständigt utifrån olika samhälleliga diskurser och styrdokument. LÄS MER