Sökning: "relationell pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade orden relationell pedagogik.

 1. 1. Elevnärvaro : - en översikt om problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sara Davidsson; [2023]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer Främjande arbete Problematisk skolfrånvaro Relationer Skolnärvaro;

  Sammanfattning : Davidsson, Sara (2022). Elevnärvaro - en översikt om problematisk skolfrånvaro.Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Relationskompetens i individuell sångundervisning : Sångelevers beskrivningar av elev-lärarrelationer och lärares bemötande vid prestationsångest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ella Hillborg; Vera Karlberg; [2023]
  Nyckelord :Sångundervisning; elev-lärarrelation; en-till-en-undervisning; relationskompetens; prestationsångest; MPA; självtilltro;

  Sammanfattning : The singing voice is a highly personal instrument which occasionally may harvest feelings of MPA (music performance anxiety) and low self-efficacy among singing pupils. This qualitative study investigates pupil-teacher relationships and teachers' handling of MPA and self-efficacy from a pupil’s perspective implemented through semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 3. Involverar vi barnen i det här så blir det en helt annan dynamik : Förskollärares beskrivningar av arbetet med delaktighet och inflytande i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lilian Svedberg Hansson; Rounak Amini; [2023]
  Nyckelord :participation; influence; preschool teacher; interview study; delaktighet; inflytande; förskollärare; intervjustudie;

  Sammanfattning : Läroplan för förskolan (Lpfö18, 2018) framhåller barns rätt till delaktighet och inflytande men anger inte hur arbetet ska genomföras. Studiens syfte var att få ökad förståelse om förskollärares syn på arbetet med barns delaktighet och inflytande, och för de olika utmaningar och möjligheter de kan möta i arbetet. LÄS MER

 4. 4. Lika för alla eller rättvist för individen? : En studie om förskollärares syn på begreppen rättvisa, likvärdighet och likabehandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Lina Skalleberg; Sanna Linde; [2022]
  Nyckelord :Barn i behov av stöd; förskola; förskolepedagog; förskollärare; individuella förutsättningar; lika villkor; likvärdighet; omsorgsetik; relationell pedagogik; relationellt materiellt perspektiv; rättvisa;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ empirisk undersökning där fem förskollärare tillfrågas kring sina synsätt på begreppen rättvisa, likvärdighet och likabehandling i förskolekontext, samt hur de upplever att barn som agerar utanför förskolans normer kan påverka deras möjligheter att ge stöd till resterande barngrupp. Studien rör sig inom forskningsområdena barndomssociologi, specialpedagogik och omsorgspedagogik. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation, mer än bara ord : En kvalitativ studie om hur förskollärares närvaro kommer till uttryck i dialogen med barn på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Moa Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Närvaro; dialog; förskollärare; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärares närvaro kommer till uttryck i dialogen med barnen. Studien innefattade en kvalitativ forskningsansats med en teoretisk utgångspunkt i relationell pedagogik. Studien bygger på en mikro-etnografisk studie där både observationer och samtal med förskollärare har genomförts. LÄS MER