Sökning: "relationellt ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden relationellt ledarskap.

 1. 1. Ledarskapets roll för ett fungerande klassrumsklimat – ur gymnasielärares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Katja Nikolova; Marcela Villasante; [2021-08-27]
  Nyckelord :ledarskap; lärarens ledarskap; klassrumsklimat; relationellt ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att få en fördjupad kunskap om och förståelse för hur gymnasielärare genom sitt ledarskap arbetar för att få ett gott klassrumsklimat. För att kunna uppfylla detta syfte har en fenomenologisk kvalitativ ansats använts där intervjuer med sex gymnasielärare har genomförts. LÄS MER

 2. 2. Främjande och förebyggande elevhälsoarbete i gymnasie-skola och vuxenutbildning - vad är det?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Louise Nordhäll; Katarina Spjuth; [2021-08-10]
  Nyckelord :förebyggande elevhälsoarbete; främjande elevhälsoarbete; relationellt lärarskap; pedagogiskt ledarskap; specialpedagog;

  Sammanfattning : I skollagen (SFS 2010:800) kom förändringar när det gäller elevhälsoarbetet i skolan. Från att tidigare haft en inriktning med framför allt åtgärdande insatser på individnivå ska fokus nu främst vara utifrån ett förebyggande och främjande arbete. LÄS MER

 3. 3. Elevers berättelser om matematik : Ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :ola tindberg; [2021]
  Nyckelord :Elevperspektiv; livsberättelser; matematiksvårigheter; matematikångest; speciallärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Tindberg, Ola (2018). Elevers berättelser om matematik. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Effekter av företagsinterna program : Individuell eller organisatorisk utveckling?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Marcus Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Företagsutbildning; Förändringsledning Kompetensutveckling; Ledarskap; Ledarskapsutveckling; Lärande i arbetslivet; Organisationsutveckling;

  Sammanfattning : I vilken utsträckning åstadkommer ledarskapsutveckling effekter och resultat för de företag som bekostar och upphandlar ledarprogram? I föreliggande uppsats undersöks vilka effekter och resultat som kan härledas till företagsinterna program genom djupintervjuer av respondenter inom Folktandvården Skåne.  Undersökningen visar att programmet gett effekter på individuell och organisatorisk nivå - framförallt i en förflyttning från ett operationellt till ett mer relationellt perspektiv men också i fråga om en utvecklad helhetssyn på uppdraget som framförallt visar sig i ett utvecklat ledningsgruppsarbete. LÄS MER

 5. 5. Det nya normala relationerna ledarskapet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Hampus Svensson; Ludvig Aronsson; [2021]
  Nyckelord :Relationellt ledarskap; Relationer; det Nya Normala; Crisis Management; Tillit; Kommunikation; Social interaktion; Digitalisering.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med vår forskning är att skapa en större förståelse för hur det relationella ledarskapet upplevs i en kris, det vill säga hur relationer byggs, bibehålls eller förändras mellan chefer och medarbetare i en pandemi. Frågeställning: Hur upplever chefer relationellt ledarskap i en kris? Teoretisk referensram: Först presenteras relationellt ledarskap mer djupgående, där följarens roll betonas tillsammans med de viktigaste faktorerna för ledarskapet och relationerna. LÄS MER