Sökning: "relationen mellan sjuksköterska och patient"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade orden relationen mellan sjuksköterska och patient.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter som motsätter sig behandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lea Eriksson; Emelie Almqvist; [2020]
  Nyckelord :Experience; nurse; nursing; treatment refusal; Omvårdnad; sjuksköterska; upplevelse; vägrar behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att en patient motsätter sig behandling kan vara av religiösa, etiska eller moraliska skäl. Eftersom sjuksköterskans huvuduppgifter i sitt arbete är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande så är det av intresse att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter som motsätter sig behandling. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av och preferenser för delaktighet i vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Florman; Hanna Willehadson; [2020]
  Nyckelord :Omvårdnad; Patientinflytande; Patientnavigering; Patientpreferens; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälso- och sjukvården har enligt lag ansvar att främja patientens delaktighet och självbestämmande. Trots detta uppstår brist i kommunikationen mellan patient och personal och upplevelser om att patienter inte får vara delaktiga i sin vård skapas. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärder som främjar delaktigheten för patienter med stroke inom somatisk slutenvård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Selma Hassan; Tina Seevaratnam; [2020]
  Nyckelord :Omvårdnadsåtgärder; Delaktighet; Stroke; Personcentrerad vård; Somatisk slutenvård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke kan medföra fysiska, psykiska och kognitiva komplikationer med både kortsiktiga och långsiktiga funktionsnedsättningar. Det finns därför ett behov av omvårdnadsåtgärder som främjar delaktighet hos dessa patienter. LÄS MER

 4. 4. Vad upplever patienten som tröst vid livshotande cancersjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :Ulrika Nyhlen; Ann-Mari Envall; [2020]
  Nyckelord :Cancer patient; hope; consolation; nursing; nurse; Cancerpatient; hopp; tröst; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dag överlever fler sin cancerdiagnos till följd av förbättrad biomedicinsk teknik. År 2018 rapporterade socialstyrelsen att 63 000 individer drabbats av malign cancer. Detta är ett stort nationellt hälsoproblem och ställer höga krav på hälso- och sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Att bygga broar: Betydelsen av närstående inom sjukhusvård : En litteratursammanfattning om närståendes delaktighet ur närstående-, patient- och sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Saara Ronkainen; Haider Salam; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; Närstående och Sjukhus;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Att vårdas på sjukhus kan vara stressfull och ångestladdad upplevelse. Närstående ska få möjlighet att delta i vården om det anses vara lämpligt, dock finns det inga juridiska krav som fastslår närståendes delaktighet. Utifrån ett familjefokuserad förhållningssätt inkluderas närstående i patientens vård. LÄS MER