Sökning: "relationen till musik"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden relationen till musik.

 1. 1. Förskollärarens melodi : En analys av förskollärares upplevelser och meningsskapande kring sång och musik i förskolans omsorgssituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Laila Traunmüller; [2019]
  Nyckelord :Sång och musik; omsorg; kommunikativ musikalitet; meningsskapande; fenomenologi; förskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom tolkningsfenomenologisk analys, IPA, undersöka förskollärares upplevelser och meningsskapande kring sin egen användning av sång och musik i förskolans omsorgssituationer. Studiens resultat är att förskollärares förförståelse av fenomenet kommunikativ musikalitet framträder genom deras begrepp, exempelvis sjunga eller ramsa. LÄS MER

 2. 2. Med kroppen som instrument : rösthälsa bland yrkesverksamma sångare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :My Schaffer; [2018]
  Nyckelord :Rösthälsa; Röstvård; Sångteknik; Sångpedagogik;

  Sammanfattning : Som sångare utgörs instrumentet av kroppen vilket innebär att det inte finns någon möjlighet att lägga ifrån sig sitt instrument. Detta skiljer sångare från andra musiker och kan komma att påverka såväl yrkesliv som vardagsliv. Det finns en mängd olika riskfaktorer som skulle kunna innebära negativ påverkan på sångares rösthälsa. LÄS MER

 3. 3. Att skapa en poplåt i årskurs 5 & 6, ackord & text

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ulf Ganrot; [2018]
  Nyckelord :lärande; popplåt; ackordföljd; musik; begrepp; praktik reflektion; tyst kunskap; text; perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie är en undersökning av hypotesen om att relationen mellan ackord & text kan an-vändas som pedagogisk metod för att lära eleverna skapa egna poplåtar. Studien är ett försök att etablera en relation, mellan den medierade musikkulturen som eleverna dagligen möter, och den musikpedagogik som skolmiljön står för. LÄS MER

 4. 4. "Ohh, Lärare A, han är mästare på att tala om andra studenter" : En kvalitativ fallstudie om musikstudenters erfaranden av relationen till deras lärare på högskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Per Olsson; [2018]
  Nyckelord :One-to-one tuition; music; higher education; relationship; semi-structured interviews; phenomenology.; Individuell undervisning; musik; högskola; relation; semistrukturerade intervjuer; fenomenologi.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur musikstudenter med individuell undervisning upplever fenomenet relationen till sina lärare, på och utanför lektionstid. För att kunna uppnå detta syfte utgår studien från följande forskningsfrågor: Vilken relation erfar musikstudenter med individuell undervisning att de har till sina lärare?, Hur erfar studenterna den kommunikation som sker utanför undervisningens ramar? och Hur ser en önskad relation till en lärare ut enligt studenterna? Studien är en kvalitativ fallstudie på en svensk högskola med fyra musikstudenter och tar ett avstamp i det teoretiska perspektivet fenomenologi. LÄS MER

 5. 5. Elevers läs - och skrivutveckling genom tonsatta berättelser : en kvalitativ studie utifrån svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofie Ivarsson; Amanda Svensson; [2018]
  Nyckelord :läs- och skrivutvecking; musik; sociokulturellt perspektiv; multimodala uttryckssätt;

  Sammanfattning : De estetiska uttrycksformerna är relativt ovanliga när det handlar om att inkludera dem i undervisningen, exempelvis musik integrerat i svenskundervisningen. Musiken används mest i skolundervisning i form av sånger för att gynna elevernas kulturarv. LÄS MER