Sökning: "relationsanarki"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet relationsanarki.

 1. 1. No mono: Normer, makt och politik inom relationsanarki.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sam Bäfvenberg; [2016-12-08]
  Nyckelord :Relationsanarki; icke-monogami; mononormativitet; tvåsamhetsnorm; intersektionalitet; makt; romantiska relationer; vänskapsrelationer; hegemonisk monogami; relationship anarchy; consensual non-monogamy; mononormativity; intersectionality; power; romantic relationship; friendship; hegemonic monogamy;

  Sammanfattning : This essay aims to give a multi-faceted picture of the political dimensions and power structures within relationship anarchy. Relationship anarchy is a practice which strives to deconstruct relationship ideals by questioning norms, categorizations and hierarchies in monogamous as well as consensually non-monogamous relationships. LÄS MER

 2. 2. Det fria subjektets diskurs: en analys av de diskurser som möjliggör relationsanarkins diskurs och praktik.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jacob Strandell; [2011]
  Nyckelord :relationsanarki; poly; polyamori; diskurs; diskursanalys; relationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Relationsanarki är en relationspraktik som går ut på att inte definiera och kategorisera relationer. På senare år har relationsanarkin etablerats i Sverige och syns ibland i stora mediesammanhang. LÄS MER

 3. 3. Konstruktioner av queer : Interdiskursivitet och pendlande positioneringar i samtal om kön, sexualitet och relationer

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Karin Hagren Idevall; [2011]
  Nyckelord :asexuality; inter-discursivity; language and gender; language and sexuality; queer; relationship anarchy; asexualitet; interdiskursivitet; språk och kön; språk och sexualitet; queer; relationsanarki;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från tre fokusgruppsamtal med sammanlagt tio personer som betraktar sig själva som queera. Syftet har varit att analysera positioneringar i relation till diskurser som konstituerar kön, sexualitet och relationer, och hur dessa positioneringar och diskurser konstrueras språkligt. LÄS MER

 4. 4. Kärlekens konstruktion – En intervjustudie om att leva polyamoröst, relationsanarkistiskt eller icke-monogamt i ett samhälle med monogami som norm

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ylva Gellerstedt; Lisa Petersson; [2009-03-10]
  Nyckelord :Polyamori; relationsanarki; icke-monogami; tvåsamhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att problematisera tvåsamhetsnormen genom att undersöka hur personer som kallar sig polyamorösa, relationsanarkister eller medvetet icke-monogama förhåller sig till normer för kärlek, vänskap och relationer, med fokus på normen om tvåsamhet. Vi undersöker hur det kan upplevas att bryta mot denna norm och vilka reaktioner dessa personer möter från omgivningen. LÄS MER

 5. 5. Intimitetens Omvandling och Relationsanarkistiska Strategier: en kritisk läsning av Anthony Giddens Intimitetens Omvandling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ludvig Moritz; [2009]
  Nyckelord :Anthony giddens; Zygmunt Bauman; Pierre Bourdieu; Habitus; Rena Relationen; Intimitet; Relationsanarki; Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : I vårt moderna samhälle är sättet vi organiserar intima relationer på föremål för offentlig diskussion och statt i förändring. Detta skriver Anthony Giddens om i boken Intimitetens omvandling (1992). På senare tid har en relationsform som kallas för relationsanarki (RA) vuxit fram. LÄS MER