Sökning: "relationship building"

Visar resultat 1 - 5 av 982 uppsatser innehållade orden relationship building.

 1. 1. Förskollärarens syn på närvaro i barngruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Hjärtquist; Kristin Jensen; [2022]
  Nyckelord :Presence; preschool theachers’ approach; relationship building; relational pedagogy; Närvaro; förskollärarens förhållningssätt; relationsskapande; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskapen om vilka förhållningssätt som förskollärare väljer att använda i sitt relationsskapande med barnen på förskolan. Våra frågeställningar i studien var: Hur ser förskollärarna på deras relationella närvaro tillsammans med barnen på förskolan? Vilka aspekter påverkar förskollärares olika förhållningssätt till hur de prioriterar sin egen närvaro med barnen på förskolan? Studien är uppbyggd som en kvalitativ undersökning. LÄS MER

 2. 2. ”Vi bara löser det, eller…?” : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser av relationsbygge i stora barngrupper och låg personaltäthet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Josefin Andersson; Jessica Falkenberg; [2022]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; barngruppsstorlek; förskola; omsorg; personaltäthet; relationer;

  Sammanfattning : Idag är de flesta barnen i åldern 1 - 5 år i Sverige inskrivna i förskolan och tillbringar en stor del av sin barndom där. Barngrupperna har under de senaste åren vuxit i storlek och personaltätheten har minskat. LÄS MER

 3. 3. Kontroll av outsourcing - Logistikverksamhet. En studie om relationen och kompetensens påverkan på kontroll mellan svenska medelstora företag och deras outsourcade lagerverksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Blixt; Pontus Fröberg; [2021-11-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since the start of outsourcing as a concept there has been a few different approaches in how the relationship has been seen. The latest change is that companies more and more tend to view the outsourced supplier as a business partner rather than a vertically integrated supplier. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens påverkan på en banks värdegrunder “En fallstudie på ett av Handelsbankens lokala kontors upplevda påverkan av digitaliseringens inflytande på medarbetarnas vardagliga arbete”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Johansson; Rosanna Newsome; [2021-06-30]
  Nyckelord :Digitalisation; values; Handelsbanken; bank; change; long-term relationships; close to customer; local presence; Digitalisering; värdegrunder; Handelsbanken; bank; förändring; långsiktiga relationer; närhet till kund; lokal närvaro.;

  Sammanfattning : Det sker en allt snabbare teknisk utveckling i dagens samhälle och det ställs höga krav på företag och organisationer att anpassa och erbjuda sina produkter och tjänster i allt mer digitala format. Det här ställer även krav på banker och finansiella institutioner att ställa om sin verksamhet från de traditionella fysiska mötena. LÄS MER

 5. 5. M&A during a pandemic – Alterations of processes A case study on a Swedish strategic serial acquirer in the tech industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Vanja Amin; Anton vom Hofe; [2021-06-24]
  Nyckelord :M A; process alterations; Covid-19; external shocks; asymmetric information;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER