Sökning: "relationships"

Visar resultat 1 - 5 av 7613 uppsatser innehållade ordet relationships.

 1. 1. Att erkänna barn i familjehem- en kvalitativ studie där barns röster lyfts fram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Therese Rosenlöf; Sandra Jahn; [2022]
  Nyckelord :child participation; rights holders; relationships; recognition theory; birth family contact; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine what makes children in foster care experience participation in matters concerning themselves and their view on valuable relationships with birth family, social workers and foster family. To accomplish this we applied Axel Honneth's theory of recognition on four autobiographies written by adults who lived in foster homes in Sweden during their childhood. LÄS MER

 2. 2. Förtroendefulla relationer i enskild musikundervisning : Elevers erfarenheter av sång- och instrumentalpedagogers relationskompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Emelie Enochsson; Maja Hovmark; [2022]
  Nyckelord :Relational competence; one-to-one; trust; music tuition; Relationskompetens; en-till-en; musikundervisning; förtroende;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att ur ett elevperspektiv undersöka vad relationskompetens kan innebära i enskild musikundervisning på gymnasium. Det empiriska materialet som ligger till grund för studiens resultat är inhämtat genom fokusgruppssamtal med elever från en gymnasieskola med musikprofil. LÄS MER

 3. 3. Ohövligt beteende på arbetsplatsen i relation till arbetsengagemang och psykologisk trygghet hos blåljuspersonal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elin Hornling; Linnea Hansson; [2022]
  Nyckelord :Negativa sociala relationer; Svensk kontext; Teams Psychological Safety Survey; UWES-9; Workplace Incivility Scale; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka om, och i vilken utsträckning, ohövligt beteende tar sig uttryck hos blåljuspersonal i en svensk kontext. Studien ämnade även att undersöka förekomst av psykologisk trygghet samt grad av arbetsengagemang hos blåljuspersonal, och vidare om ohövligt beteende har något samband med hur arbetssituationen upplevs utifrån dessa variabler. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för vårdandet : En systematisk litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julia Zahmatkesh; Linnea Johnsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Previous research shows that nurses’ work is perceived as overwhelming due to a high workload, and lack of support. This complicates the conditions for good care. Offering patients, the best possible care should be the goal in healthcare. LÄS MER

 5. 5. Tre år med samtycke : En kvalitativ intervjustudie av ett urval 18-åriga ungdomars attityder till våldtäktsbrott och samtyckesbegreppet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Bentzer; [2022]
  Nyckelord :Morality policies; consent law; rape; consent; feminist legal theory; adolescents; Sweden;

  Sammanfattning : In recent years, there has been a rise of consent laws in Europe – that is, sexual harassment laws based on consent rather than forms of violence. The laws can be viewed as a type of morality policies, which aspire to change key values regarding sexual relations and rape, especially among adolescents. LÄS MER