Sökning: "relationsinriktat ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden relationsinriktat ledarskap.

 1. 1. Pedagogers uppfattningar kring sin roll som stödjande för alla barn genom samspel i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rosanna Nordahl; [2019]
  Nyckelord :lek; relationer; relationellt perspektiv; samspel; strategier;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Nordahl, Rosanna (2019). Pedagogers uppfattningar kring sin roll som stödjande för alla barn genom samspel i leken. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Läshunden som ett pedagogiskt verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Cronholm; [2019]
  Nyckelord :läshund; självkänsla; lärmiljö; motivation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Cronholm, Emma (2019). Läshunden som ett pedagogiskt verktyg. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Delat ledarskap i den komplexa organisationen - En kvalitativ studie av delat ledarskap utifrån ett kommunikationsperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Annika Appelqvist; [2018]
  Nyckelord :delat ledarskap; komplexitetsteori; CCO; strategisk kommunikation; relationellt ledarskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Shared leadership – A qualitative study of shared leadership from a communication perspective This study aims to examine shared leadership in a complex organization from a strategic communications perspective. Through a case study at Scania University Hospital, managers and co-workers’ opinions about shared leadership are studied in order to receive a better knowledge of shared leadership’s practical condition, execution and communication processes. LÄS MER

 4. 4. Att dra åt samma håll-socialsekreterare om ledarskap och arbetsmotivation : En kvalitativ studie om upplevelser av ledarskap och arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Manuela Valente; [2018]
  Nyckelord :Leadership; motivation; leadership style; situational leadership; Ledarskap; motivation; ledarskapsstil; situationsanpassat ledarskap; inre motivation; yttre motivation;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att utveckla kunskap och öka förståelsen om socialsekreterares upplevelser av arbetsmotivation och upplevelser av motiverande ledarskap. Utifrån fem semistrukturerade intervjuer och med utgångspunkt i teorierna, situationsanpassat ledarskap och tvåfaktorteorin visar resultatet i studiens tematiska analys, på upplevelser där relationsinriktat ledarskap är otydligt och bristande från socialtjänstens ledare. LÄS MER

 5. 5. ”För det är inte alltid chefen som har rätt” - En studie om kultur, organisationskultur och ledarskap i ett svenskt företag med japanska ägare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sofia Bringemark; [2016-08-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kultur, organisationskultur och ledarskap uppfattasefter att ett svenskt företag övergått i utländsk ägo. Syftet är vidare att göra en uppföljning aven studie som genomfördes inom samma företag sju år efter uppköpet samt beskriva hur detser ut idag. LÄS MER