Sökning: "relationsskapande kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden relationsskapande kommunikation.

 1. 1. LET’S BE FRIENDS - En fallstudie av Estrids kommunikation på Instagram och unga kvinnors uppfattning av den.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Bergman Asp; Anna Mases; [2021-03-04]
  Nyckelord :Autenticitet; Entification; Instagram; Kommunikation; Marknadsföring; Personlig marknadskommunikation; PR-strategi; Relationsskapande Sociala medier; Tolkning; Företag; Vänskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur Estrids personliga och relationsskapandekommunikation på Instagram uppfattas av unga kvinnor.Teori: Studien använder sig av ett teoretiskt ramverk som består av teorier om tolkning,relatering, värderingar och social identifikation. LÄS MER

 2. 2. "Lyssna!" : Hur kommunikation stärker lärande och den lärande relationen i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Pontus Lindström; Boel Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Kommunikation; relationer; lärande; lyssna; fenomenografi;

  Sammanfattning : Kommunikation i skolan utvecklar den lärande relationen. Detta arbete syftar till att undersöka hur begreppen kommunikation och läranderelation uppfattas av lärare i dagens skola. Vi har haft en fenomenografisk ansats och gjort en studie för att belysa dessa begrepp. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande i matematik : ett kunskapsutvecklande arbetsätt för elever i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sanna Nykäinen; [2021]
  Nyckelord :kooperativt lärande; kooperativa strukturer; lära tillsammans; samarbete; kunskapsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie är att belysa vilka kooperativa strukturer som tillämpas i eleversmatematikundervisning samt varför, detta utifrån ett lärarperspektiv. Tyngdpunkten ligger vid hurdet kooperativa lärandet påverkar elevernas kunskapsutveckling i ämnet matematik utifrån läraresupplevelser. LÄS MER

 4. 4. Interprofessionellt samarbete mellan arbetsterapeut och boendepersonal inom LSS-verksamhet : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Linnea Danielsson; Natalie Wallgren; [2021]
  Nyckelord :gruppbostad; servicebostad; arbetsterapi; kommunikation; rollförståelse; interprofessionellt samarbete;

  Sammanfattning : För att på bästa sätt tillgodose brukarens behov behöver det interprofessionella samarbetet mellan arbetsterapeut och boendepersonal fungera. Därför är det viktigt att ha kunskap om vilka aspekter som bidrar till ett välfungerande interprofessionellt samarbete samt vilka aspekter som försvårar. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans stöd till patienter inom palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Salomonsson; Hanna Ljung; [2021]
  Nyckelord :Kommunikationsförmåga; närvaro; palliativ vård; relationsskapande; sjuksköterska; stöd; tröst;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården grundar sig på att lindra fysiskt, emotionellt och existentiellt lidande där all vård sker med hänsyn till att bibehålla patientens livskvalité. Vården är uppdelad i fyra hörnstenar: symtomlindring, teamarbete, närståendestöd samt kommunikation och relation i vilka patientens välbefinnande står i fokus för all omvårdnad. LÄS MER