Sökning: "religiös klädsel"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden religiös klädsel.

 1. 1. En diskursanalys av hur religiös klädsel och praktik i skolan framställs i media med fokus på slöjförbudet i Skurups kommun

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Fatima Maziad; [2020-06-22]
  Nyckelord :religiös symbol; religiös praktik; religiös klädsel; skola; diskursanalys; media;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how religious clothing and religious practice is described in newspapers and articles. Main focus was on a specific incident - that wearing a veil in schools in the community of Skurup was prohibited after a decision in the Community board in the end of 2019. LÄS MER

 2. 2. Religionsfrihet i arbetslivet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Anela Hadziomerovic; [2019]
  Nyckelord :Religionsfrihet; religionsutövning; diskriminering på grund av religion; religiösa symboler; Artikel 9 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna; arbetsliv; neutralitetspolicy.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att ha en religion, tro eller övertygelse är en absolut mänsklig rättighet och får inte begränsas på något vis. Friheten att utöva sin religion eller övertygelse är också en skyddad rättighet, dock behöver den begränsas för att inte kränka andra individers friheter och rättigheter. LÄS MER

 3. 3. Religionsfrihet i arbetslivet - När arbetsgivarens intressen kolliderar med arbetstagarens intresse hänförligt till religion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Rebecca Andersson; Elin Hedin; [2019]
  Nyckelord :Religion; religionsfrihet; intressemotsättningar; intresseavvägning; diskriminering på grund av religion; arbetsliv; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet och har ett vidsträckt skydd i såväl nationell som internationell rätt. Rätten att utöva och ge uttryck för sin religion kan dock begränsas. I situationer då religion kolliderar med arbete kan intressemotsättningar mellan olika aktörer uppstå. LÄS MER

 4. 4. "Margin of appreciation" och religiös klädsel : En kritik av Europadomstolens hantering av den franska kriminaliseringen av ansiktstäckande plagg på offentliga platser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Brandt; [2016]
  Nyckelord :margin of appreciation; burka; religionsfrihet;

  Sammanfattning : Denna uppsats har ett särskilt fokus på Frankrikes förbud av ansiktstäckande plagg, såsom burkor, vilket är ett exempel på en grund för de konflikter som uppkommer vid Europas ökade religiösa mångfald. Av de cirka 15 miljoner muslimerna i Europa, bor 5 miljoner i Frankrike, vilket gör islam till den näst största religionen i landet. LÄS MER

 5. 5. På tal om muslimer. En intervjustudie av gymnasieelevers tal om muslimer i årskurs två och tre på transportprogrammet i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ulf Sparredal; [2012-08-16]
  Nyckelord :Islamofobi; gymnasieskola; transportprogrammet; Göteborg; intervjuer; fokusgrupp;

  Sammanfattning : Denna uppsats fördjupar förståelsen för intolerans mot personer med muslimsk kulturell och/eller religiös tillhörighet eller bakgrund, islamofobi, med hjälp av frågeställningen: Hur talar elever på transportprogrammet i årskurs två och tre på en gymnasieskola i Göteborg om muslimer? Undersökningen som genomförts är av kvalitativ karaktär och materialet har samlats in genom fokusgruppintervjuer där sammanlagt 16 elever deltagit fördelat på fyra grupper. Resultatet visar att eleverna saknar grundläggande kunskaper om islam och om muslimskt religiöst liv. LÄS MER