Sökning: "religiös omvändelse"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden religiös omvändelse.

 1. 1. ”Jag är fullständigt fri från alkoholismen och drogernas kedjor. Jesus har botat mig.” : En religionspsykologisk analys av religiös omvändelse som copingstrategi mot substansberoende.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionsbeteendevetenskap

  Författare :Andreas Stenberg; [2021]
  Nyckelord :coping; signifikans; substansberoende; religiös omvändelse;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to explore how religious conversion can constitute coping strategies when counteracting substance dependence by examining Sebastian Staksets autobiography. Previous research show that there is a lack of empirical studies about substance abuse in relation to religiosity. LÄS MER

 2. 2. Gud som haver människan kär, se till mig som vuxen är : en studie om att bli religiös i vuxen ålder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mao Engzell; [2007]
  Nyckelord :religionspsykologi; omvändelseupplevelse; värderingsförändringar; religiös aktivitet; religiöst beteende; omvändelse; tro; sökare; religiös förändring; religiös sed; omvändelseprocess;

  Sammanfattning : • Den här uppsatsen handlar om att aktivt välja och bli religiös i vuxen ålder. Det inledande syftet med uppsatsen är att studera den vuxna individens självvalda religiositet och beskriva och förmedla den så som den verkligen ter sig och upplevs för den troende själv. LÄS MER

 3. 3. Teorivalsfrågan : med utgångspunkt i jämförelsen mellan T Kuhns och I Lakatos? teorier

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Hajdin Abazi; [2005]
  Nyckelord :Kuhn; Lakatos; Teorival; Systematic philosophy; ethics; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Systematisk filosofi; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Teorival betecknar den handling varmed forskarsamfundet väljer mellan två eller flera uppkomna och inbördes konkurrerande vetenskapliga teorier. Detta sker för att därefter kunna bedriva vetenskaplig verksamhet som är styrd av den valda teorin. LÄS MER

 4. 4. Individer, det sociala kapitlet och kristna omvändelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Magnus Holmberg; [2005]
  Nyckelord :socialt kapital; frälsningsupplevelse; verbal omvändelse; total omvändelse; Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utifrån det sociala kapitalet belysa individuella och sociala aspekter av en omvändelse och anslutning till en religiös organisation, i mitt fall församlingen Fristaden i Uddevalla, från ett tidigare ickereligiöst liv. På samma gång omfattar syftet att ge en inblick i hur kristna i en församling som tillhör trosrörelsen ser på sin omvändelse, anslutning och på samhället. LÄS MER