Sökning: "religiösa friskolor"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden religiösa friskolor.

 1. 1. Den religiösa friskolan och de mänskliga rättigheterna. : En studie om religionsfrihetens gränser och om konfessionell skola går att rättfärdiga utifrån de mänskliga rättigheterna.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Nora Monier; [2019]
  Nyckelord :Barnkonventionen; den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna; barnets autonomi; paternalism och religionsfrihet;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på en analys om religionsfrihetens gränser och om konfessionell skola går att rättfärdiga utifrån de mänskliga rättigheterna. Syftet med studien har varit att problematisera religiösa friskolor som vilar på konfessionell grund, i förhållande till de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Den kluvna liberalismen : Hur debatten om religiösa friskolor kan förstås ur olika liberalismkonceptioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Victor Landing; [2019]
  Nyckelord :Liberalism; frihet; jämställdhet; rättvisa; religiösa friskolor; John Locke; John Rawls;

  Sammanfattning : Baserat på olika vetenskapliga och filosofiska definitioner av vad liberalismen kännetecknas av så åsyftar denna uppsats att ge klarhet i vilken liberalismkonception som tre olika svenska riksdagspartier använder sig av i debatten om religiösa friskolor. Det stora fokuset för uppsatsen är att beskriva hur liberalismen kan se olika ut beroende på hur man väljer att värdera olika liberala begrepp. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars rätt att välja skola för sitt barn.

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm

  Författare :Lena Hedman; [2019]
  Nyckelord :Religiösa friskolor; föräldrars rätt; värde; nätverk; rekommendationer;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om föräldrarnas rätt att välja skola för sitt barn. Enligt friskolereformen har föräldrarna rätt att välja den grundskola som det vill att deras barn ska gå i. Det kan vara en kommunal skola eller friskola. I Sverige pågått en debatt om de konfessionella friskolorna. LÄS MER

 4. 4. "Religiös påverkan hör inte hemma i svensk skola" - Om möjligheten att förbjuda religiösa friskolor i ljuset av Europakonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Klara Magntorn; [2019]
  Nyckelord :Folkrätt; Europakonventionen; EKMR; religiösa friskolor; konfessionella inslag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Trots att det från politiskt håll finns en vilja att förbjuda eller begränsa förekomsten av friskolor med konfessionell inriktning råder det osäkerhet om hur en sådan lösning förhåller sig till Europakonventionen. Med en rättsdogmatisk metod ämnar denna uppsats besvara huruvida Sverige kan förbjuda konfessionella huvudmän eller på annat sätt kräva att skolväsendet ska vara fritt från konfessionella inslag utan att bryta mot sina åtaganden enligt Europakonventionen. LÄS MER

 5. 5. Från mörker till ljus? : En genealogisk analys av skolans styrningsprocesser i relation till religiös närvaro mellan åren 1842 till 2011

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Mattias Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Disciplin; skola; religion; tukt; stadgar och fostran;

  Sammanfattning : Dagens debatt är fylld av argument kring disciplinens roll i skolan där både ökad och minskad disciplin förespråkas. Inte minst inför valet 2018 finns löften och krav på att denna fråga ska beröras. En del i denna debatt rör en önskan kring en tillbakagång till tidigare värdegrunder där en annan typ av disciplin var närvarande. LÄS MER