Sökning: "religiösa rörelser"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden religiösa rörelser.

 1. 1. Ett postsekultärt Sverige?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Jan Lysén; [2020]
  Nyckelord :Post secularity; secularism; Liberal; religion; postsekularitet; sekularism; liberal; religion;

  Sammanfattning : Religionens synlighet i en global värld och krav på politiskt inflytande är föremål för debatt och forskning. Ett av forskningsfälten är revideringen av sekulariseringsteorin som öppnat för en avprivatisering av religionen i det civila samhället, där den kan utgöra en motkraft mot totalitära rörelser, kritik av kapitalismen avigsidor som konsumism och en fördjupad diskussion om existentiella frågor. LÄS MER

 2. 2. Knutby - en ny värld : En religionsbeteendevetenskaplig analys av Sara Svensson

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Viktor Jonasson; William Reidler; [2019]
  Nyckelord :Knutby; Knutby församling; socialkonstruktivism; rollteori; våld; religion; religiösa rörelser; Sara Svensson; Åsa Waldau; Helge Fossmo;

  Sammanfattning : År 2004 riktades media mot tätorten Knutby i Uppsalas kommun i Sverige. Sara Svensson, en medlem i den lokala religiösa församlingen, hade skjutit två personer. Denna kvalitativa undersökning formades med hermeneutiken som metodansats. Med Peter L. LÄS MER

 3. 3. Hur beskrivs begreppet nya religiösa rörelser utifrån olika forskares perspektiv? : En begreppshistorisk studie – Vad är egentligen nya religiösa rörelser?

  L3-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Rebecca Pihlgren; [2019]
  Nyckelord :Nya religiösa rörelser; sekt; begrepp; undervisning; karismatiskt ledarskap; ritualer;

  Sammanfattning : Denna studie avser en begreppshistorisk ansats där syftet är att undersöka vilka olika förståelser av begreppet nya religiösa rörelser som återfinns hos några ledande forskare inom forskningsfältet. Studien ser utifrån forskares perspektiv och beskrivning om hur begreppet nya religiösa rörelser har definierats. LÄS MER

 4. 4. En studie om utgångsprocessen från Jehovas vittnen

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Fabian Selmane; [2019]
  Nyckelord :Jehovas vittnen; utgångsprocess; utgångsprocessen; utgångar; nya religiösa rörelser;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to depict the exit-process out of the religious group Jehovah's Witnesses, and compare nine informants narratives about the exit-process with three other models that´s been constructed over the exit-process from religious groups and compare and discuss the informants narratives about the exit-process with each other. The result of the study shows that the informants narratives about their exit-process shows some resemblance with the models about the exit-process that the authors Pernilla Liedgren Dobronravoff and Norman Skonovd has developed, and some lesser resemblance with the model about the exit-process that author Stuart Wright has developed. LÄS MER

 5. 5. En kritisk diskursanalys om hur nya religiösa rörelser framställs i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Johnsson; [2019]
  Nyckelord :Faircloughs tredimensionella modell; Kritisk diskursanalys; Läromedelsanalys; Nya religiösa rörelser; Nyandliga rörelser; Religionsundervisning; Sekt;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete på grundnivå om hur nya religiösa rörelser framställs i läroböcker från läroplanerna i grundskolan från 1962, 1980 samt 2011. Det problem jag ser, och som jag vill förmedla ny kunskap om, är att flera av de religionsböcker som används i högstadiet verkar ha ett ganska generaliserande sätt att beskriva nya religiösa rörelser, vilket skulle kunna skapa fördomar mot rörelserna. LÄS MER