Sökning: "religiöst beteende"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden religiöst beteende.

 1. 1. Black metal och provokation: en autenticitetsdiskurs

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sandy Fännfors; [2020]
  Nyckelord :Black metal; musikanalys; autenticitet; diskursanalys; irak; sverige; mexico; musik; subkulturellt kapital; kulturpolitik; provokation; semiotisk musikanalys; marduk; funereal moon; janaza;

  Sammanfattning : Varför är black metal provokativt? Vad i subkulturen och musiken provocerar? För att besvara detta är arbetet indelat i två delar. Den första delen utgår från en autenticitetsdiskurs och undersöker black metal som kulturellt fenomen. Här ligger fokus på black metal som subkultur med dess tillhörande historik. LÄS MER

 2. 2. Ett religiöst miljöengagemang : En kvantitativ studie av religiositetens påverkan på individuellt respektive kollektivt miljöengagemang

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hantanirina Persson; [2019]
  Nyckelord :religion; miljöengagemang; Durkheim; Lynn White; sekularisering; sociala rörelser; kollektiv upprymdhet; kollektiv behaviorism;

  Sammanfattning : Det har blivit allt vanligare att tala om miljöfrågor som en av vår tids stora ödesfrågor. Kopplingar mellan religiositet och miljöengagemang är många och i vårt aktuella samhällsklimat kan det vara lämpligt att undersöka ifall det föreligger signifikanta samband dem emellan. LÄS MER

 3. 3. Identitetens betydelse för radikalisering En studie om muslimska ungdomars känsla av identitet och tillhörighet i dagens mångkulturella samhälle

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Noori Larsson; [2015]
  Nyckelord :Radikalisering; action pathways; social identitetsteori; social identitet; muslimska ungdomar; Malmö; bi-kulturell identitet; inter-group konflikt; Radicalization; action pathways; Social Identity Theory; Social Identity; Muslim youth; Malmö; bi-cultural identity; inter-group conflict;

  Sammanfattning : På senare tid har de uppmärksammade härjningarna och våldsamma metoderna som används av Islamiska Staten i Irak och Syrien (ISIS) bidragit till en ökad oro och diskussion om vad som får muslimska ungdomar ifrån väst att ansluta sig till sådana hänsynslösa organisationer. Mot bakgrund av detta ville jag undersöka vilka tankar och antaganden som konstruerar en muslimsk ungdoms världsbild avseende identitet och tillhörighet. LÄS MER

 4. 4. Påverkar graden av judisk religiositet hälsan? : En studie av judar i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sara Nadbornik; [2010]
  Nyckelord :Judendom; religion; hälsa; socialt stöd.;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka om graden av judisk religiositet påverkar hälsan. Religiositet definieras i tre dimensioner; beteende, attityd och tro som tillsammans skiljer en religion från en annan. LÄS MER

 5. 5. Anorexia Nervosa Ett Durkheimianskt perspektiv

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Katya Altun; [2008-10-28]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa; Självmord; Durkheim; Integrering; Reglering;

  Sammanfattning : I denna uppsats konstrueras en teoretisk modell över fenomenet självsvält/anorexia nervosa sett mot bakgrund av den teoretiska referensramen i Émile Durkheims studie Självmordet. Den empiriska metoden baserar sig på litteraturstudier och befintlig aktuell forskning om de båda fenomenen självsvält/anorexia nervosa och självmord. LÄS MER