Sökning: "religion forskning"

Visar resultat 6 - 10 av 208 uppsatser innehållade orden religion forskning.

 1. 6. Livsåskådningar i gymnasial undervisning. : Religionslärares presentation och definition av livsåskådningar.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Amanda Pääjärvi; [2018]
  Nyckelord :Religionskunskap; undervisning; livsåskådning; gymnasieskolan.;

  Sammanfattning : Livsåskådningskunskap? Är det en benämning som kan ersätta den nuvarande beteckningenreligionskunskap för religionsundervisningen i den gymnasiala skolan i Sverige? Genomtiderna har religionsämnet bytt namn ett flertal gånger, och idag pågår en debatt där det lyftsfram att religionskunskap bör byta namn igen och denna gång till livsåskådningskunskap.Syftet med denna uppsats är att genom en semistrukturerad intervjustudie utröna hurreligionslärare på gymnasial nivå väljer att definiera och presentera livsåskådningar iundervisningen. LÄS MER

 2. 7. Social identitet i religiösa ritualer : En observationsstudie om ritualer och dess symbolers betydelse för socialidentitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionspsykologi

  Författare :Matthew Lewis; [2018]
  Nyckelord :Northern Ireland; ritual; social identity; religion; conflict; Nordirland; ritual; social identitet; religion; konflikt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera symboler som används i ritualer som är religiöst präglade, i detta fall en nordirländsk parad, för att bygga vidare på forskning kring ritualer och symbolers betydelse för social identitet. För att besvara detta syfte formulerades följande två frågeställningar: Hur kan symboler i tolfte juli paraden tolkas utifrån social identitetsteori? På vilka sätt ger denna ritual uttryck för de fyra komponenter som är del av David J. LÄS MER

 3. 8. Religiösa elever i religionsundervisningen : En kvalitativ studie om att undervisa religiösa elever i religionskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Josefin Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att, utifrån en kvalitativ forskningsansats, undersöka tre lärares upplevelser av att undervisa religiösa elever i ämnet religionskunskap. Utifrån studiens bakgrund och tidigare forskning beskrivs Sverige som ett av världens mest sekulariserade länder, vilket bland annat visar sig genom att skolans religionsämne gått från att enbart behandla kristendomen, till att idag vara ett ämne som undervisar elever från olika trosbakgrunder tillsammans i ett ämne som på ett neutralt sätt ska lära elever om olika religioner. LÄS MER

 4. 9. "Religionen, hejdå! Ateism, välkommen!" : Nyanlända elevers självpositionering och upplevelser av religionskunskapsundervisningen i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Charlotte Bergenfelz; Fredrik Silverglimth; [2018]
  Nyckelord :RE; non-confessional religious education; pupils; representation; immigration; religious discourse; critical discourse analysis; secularism; diaspora; postcolonialism; Sweden; Islam in Sweden; muslim identity; religionskunskap; icke-konfessionell religionskunskapsundervisning; elever; representation; immigration; nyanlända; religiös diskurs; kritisk diskursanalys; sekularisering; diaspora; postkolonialism; Sverige; islam i Sverige; muslimsk identitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur nyanlända elever ser på religion utifrån två teman. Det första behandlar hur dessa elever positionerar sig till religiösa traditioner, samt på vilka sätt dessa positioner kan ha förändrats i diaspora. LÄS MER

 5. 10. Prestigehöjande lågprestigeord: en studie om svordomar och slang

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Pontus Svensson; [2018]
  Nyckelord :Sociolingvistik; Ungdomsspråk; Slang; Svordomar; Sociolekt; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Ungdomsspråk har studerats sedan senare 1900-tal. Ulla-Britt Kotsinas (1984) och Lars Gunnar Andersson (1985) finns bland de forskare som beskriver vilka funktioner som ungdomsspråket har bland ungdomar, bland annat skriver de om hur slang och svordomar kan användas som grupptillhörigehetsmarkörer. LÄS MER