Sökning: "religionsdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade ordet religionsdidaktik.

 1. 1. Lärarens roll som kunskapsförmedlare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Saukko; [2020]
  Nyckelord :demokratiska värden; didaktik; gymnasielärare; kunskap; läraruppdraget; läraryrket; pedagogik; religionsdidaktik; religionslärare; ämneskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med detta självständiga arbete är att göra en kunskapsöversikt om ämneslärares uppdrag i sin yrkesroll att förmedla både ämneskunskap och demokratiska värderingar. Tenderar ämneslärare att prioritera ämneskunskap framför demokratiska värderingar, i så fall vad innebär det för elevers kunskapsutveckling? Metoden som har använts är en kvalitativ litteraturstudie. LÄS MER

 2. 2. Leda eller förleda? : En studie om undervisningsmetoder och lärares positionering i arbetet med kontroversiella frågor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Karolina Hill; [2020]
  Nyckelord :kontroversiella frågor; undervisningsmetoder; positionering; hermeneutik; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Målet med denna litteraturstudie är att få en överblick över forskningsfältet för undervisning om kontroversiella frågor och lärares positionering i klassrummet. Genom hermeneutisk metod för att analysera och sammanställa resultatet har studien funnit flera förespråkade metoder samt för- och nackdelar med dessa. LÄS MER

 3. 3. Den mångkulturella skolan och arbetet med värdegrunden : En kvantitativ enkätstudie om lågstadielärares attityd till värdegrunden i samband med mångkulturell undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Ulrika Ward; [2020]
  Nyckelord :didactics in religious education; multicultural education; teachers’ attitudes; value systems; survey research; Mångkulturell utbildning; värdegrunden; religionsdidaktik; attityd; enkätstudier;

  Sammanfattning : This study investigates teachers’ attitudes toward value systems in the context of multicultural education. It highlights the importance of a functioning multi-cultural school as well as that of ongoing work with value systems. LÄS MER

 4. 4. Du gamla ersatt av du fria : en kvalitativ studie av begreppen nyreligiositet, privatreligiositet och begreppens identifikationsvärde bland praktiserande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sarah Robson; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; nyreligiositet; postsekularisering; privatreligiositet; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Min intention med denna uppsats är att ta reda på om begreppen nyreligiös och privatreligiös har ett identifikationsvärde för personer som enligt det religionsvetenskapliga sättet att förstå dem ingår i de grupper som beteckningarna avser. Syftet med studien är också att ta reda på vad dessa personer anser att religionsundervisningen ska innehålla i ett postsekulariserat samhälle. LÄS MER

 5. 5. Islamofobi och antimuslimism i svenska läroböcker : En texttolkande studie om tolerans och intolerans mot islam och muslimer i läroböcker för den svenska gymnasieskolan

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Tolerans; intolerans; islamofobi; värdegrund; läroboksgranskning; innehållsanalys; Gy11; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Denna rapport har ämnat att, med utgångspunkt i en texttolkande innehålls- och diskursanalys av fem läroböcker i gymnasieskolans kurser för religionskunskap 1 och 2, belysa diskursen och problematiken kring islamofobi och antimuslimism i samhället som riskerar att reproduceras och underbyggas i religionskunskapsundervisningen. Ambitionen har varit att få en bild av hur de fem läroböckerna framställer islam och muslimer, med hjälp av de teoretiska begreppen tolerans och intolerans. LÄS MER