Sökning: "religionskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 765 uppsatser innehållade ordet religionskunskap.

 1. 1. De abrahamitiska religionerna : En intersektionell analys av hur judendomen, kristendomen och islam presenteras i läroböcker i religionskunskap för åk 4–6 (1994–2022)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Abdullah; Abu Sultan Mariam; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats innefattar en kvalitativ textanalys, som undersöker hur judendomen, kristendomen och islam presenteras i sex läroböcker för årskurserna 4–6 mellan åren 1994–2022. Studiens teoretiska utgångspunkter intersektionalitet och andrafiering används genomgående i analysen av läroböckerna för att identifiera maktordningarna etnicitet och kön. LÄS MER

 2. 2. Att undervisa om religion i en pluralistisk värld med hjälp av kooperativt lärande : En kunskapsöversikt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Jonasson; Lisa Tassemeier; [2024]
  Nyckelord :religionskunskap; kooperativt lärande; pluralistiskt samhälle; skola;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att skapa en överblick över vad som kännetecknar forskning om kooperativt lärande inom religionskunskap internationellt samt hur kooperativt lärande kan bidra till svensk religionskunskap i ett pluralistiskt samhälle. De behandlade frågeställningarna är: Vad kännetecknar forskning om kooperativt lärande i religionskunskapen? Hur används kooperativt lärande i religionskunskapen? På vilket sätt kan tillämpningen av kooperativt lärande i religionskunskapen bidra till det pluralistiska samhället vi befinner oss i idag? För att besvara dessa frågeställningar genomfördes en systematisk litteraturstudie i ERIC ProQuest och Primo-databaserna, där 11 vetenskapliga artiklar kartlades och analyserades. LÄS MER

 3. 3. Tröskeln till förståelse : En kvalitativ studie av högstadielärare i religionskunskaps didaktiska val i relation till etnocentrism i klassrummet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Oskar Ottosson; [2024]
  Nyckelord :Etnocentrism; didaktik; tröskelbegrepp; religionskunskap; högstadiet;

  Sammanfattning : This thesis investigates the strategies junior high school teachers in religious education in southern Sweden use to counteract ethnocentrism in the classroom. It is accomplished by analysing semi-structured interviews with five teachers, using the didactic theory and threshold concept theory to delineate the strategies employed by the teachers. LÄS MER

 4. 4. Mellan raderna - En kunskapsöversikt om synen på islam i svenska läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rebecca Odh; Emma Jacobsson; [2024]
  Nyckelord :Religious education; textbook; School textbooks; Islam textbooks; Läromedelsanalys; läromedel religion; islam; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : This essay aims at examine the existing research on textbook analysis of Islamic studies in Swedish religious education (Religionskunskap) and the consequences this may have on education about Islam. The research questions this essay intends to answer are; How is Islam presented in different teaching materials according to previous research?, How are women in Islam portrayed in teaching materials according to previous research? and, What are the consequences of this portrayal of Islam according to previous research?. LÄS MER

 5. 5. Viljan att veta elevers etiska värderingar : Etikämnet inom religionskunskapen ur ett maktperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Johan Lindquist; [2024]
  Nyckelord :Etik; moral; religionskunskap; Foucault; makt; elev; idealelev; mångkultur; skola;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från min långvariga och stora tilltro till etik och etikämnet inom skolans religionsundervisning. Jag har länge målat upp en romantisk bild av etik som lösning på de flesta, av mig, upplevda problemen i skolan och samhället. LÄS MER