Sökning: "religionsundervisning i grundskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden religionsundervisning i grundskolan.

 1. 1. Vad ska behandlas och hur ska det behandlas? : En kvalitativ intervjustudie om lärares definitioner av begreppet nya religiösa rörelser och de didaktiska val lärare gör vid planering och undervisning inom ämnet nya religiösa rörelser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jacob Brink; Erik Hesselgren; [2021]
  Nyckelord :grundskola; religionsundervisning; nya religiösa rörelser; Klafki; kritisk-konstruktiv didaktik.;

  Sammanfattning : Denna fallstudie undersöker vad lärare i svenska grundskolans högre årskurser väljer att undervisa om inom temat nya religiösa rörelser och hur de motiverar detta urval. Studien undersöker även vilka undervisningsmetoder lärare i grundskolan berättar att de använder sig av vid undervisning inom detta tema samt hur de definierar begreppet nya religiösa rörelser. LÄS MER

 2. 2. Andlig utveckling i religionsundervisningen : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nvin Law; Meena Tapi; [2020]
  Nyckelord :religion; andlighet; barn; skolan;

  Sammanfattning : För att kunna bemöta mångkulturalitet och skillnader är det av stor vikt att människor, vuxna som barn ska skapa förståelse för varandras kulturer och trosuppfattningar. Med hjälp av våra sökord och urvalskriterier gjorde vi oss bekanta med nio vetenskapliga artiklar taget ur databasen ERIC (ProQuest). LÄS MER

 3. 3. En kritisk diskursanalys om hur nya religiösa rörelser framställs i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Johnsson; [2019]
  Nyckelord :Faircloughs tredimensionella modell; Kritisk diskursanalys; Läromedelsanalys; Nya religiösa rörelser; Nyandliga rörelser; Religionsundervisning; Sekt;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete på grundnivå om hur nya religiösa rörelser framställs i läroböcker från läroplanerna i grundskolan från 1962, 1980 samt 2011. Det problem jag ser, och som jag vill förmedla ny kunskap om, är att flera av de religionsböcker som används i högstadiet verkar ha ett ganska generaliserande sätt att beskriva nya religiösa rörelser, vilket skulle kunna skapa fördomar mot rörelserna. LÄS MER

 4. 4. Låg- och mellanstadielärares attityder till religionsundervisning : En enkätstudie om nivån på undervisningen i religionskunskap.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniella Järpenberg; [2019]
  Nyckelord :religion; religious education; elementary school; attitudes; level; knowledge; teachers; RE; religion; religionsundervisning; grundskolan; attityder; nivå; kunskap; lärare; undervisning;

  Sammanfattning : Religious education is one of the subjects that’s included in the Swedish schools’ curriculum. This means that religion will be taught in school, from a low age. LÄS MER

 5. 5. Etik och moral- ett kunskapskrav i ämnet religion i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jessica Engström; Josephine Vigren; [2019]
  Nyckelord :etik; grundskola; lärare i religion; moral; religion; religionsundervisning;

  Sammanfattning : Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie med syftet att ta reda på hur pedagoger tolkarskrivningar om begreppen etik och moral i kursplanen för religion. Frågeställningar somformulerats utifrån syftet är: “Vilka tolkningar gör verksamma pedagoger för årskurs 4-6av begreppen etik och moral i kursplanen för religionskunskap?”, “Vilka uttryck ger dessatolkningar konkret i den praktiska undervisningen?” och “Vilka möjligheter ochsvårigheter med bedömning av kunskapskravet om etik och moral i religionskunskap förårskurs 4-6 upplever verksamma pedagoger?”Vi har valt att använda oss av en socialkonstruktivistisk förståelseram, där teorin utgår frånatt världen ses som konstruerad av människan. LÄS MER